Fakaj verkoj pri Esperanta literaturo

Al ĉefpaĝo kun serĉilo

Komentojn, kompletigojn, kritikon kaj korektojn pri ĉi tiu listo bonvolu reti al:
Sten Johansson

Listo de aŭtoroj kun biografiaj notoj

Listo de originalaj romanoj

Listo de originalaj novelaroj/rakontoj

Listo de originalaj poemaroj

Listo de originalaj dramoj

Listo de recenzoj


Verkoj en vico laŭ la aŭtoro:

VERKINTO ; Titolo ; Eldonejo. Urbo. Jaro. Paĝoj ; Klarigo

Apolloner, H. ; Nia originala prozo.  ; . DEF. Aabyhøj. 1976. 58 paĝoj.  ; Literaturhistoria skizo pri la Esperanta prozo originala. 

Auld, William ; Facetoj de Esperanto ; Evoluo de la poezia lingvaĵo en Esperanto ; Kompara literaturo - ĉu ebla studobjekto? ; Pri la transskribo de propraj nomoj, unuavice en literaturaj kuntekstoj ; Letero al William R. Harmon ; 51 p.; [London]; 1976; Brita Esperanto-Asocio.

Auld, William ; La Fenomeno Esperanto ; 120 p.; Rotterdam; 1988; UEA. Studo pri la lingvoproblemo kaj pri la Internacia Lingvo. Celita por traduko en naciajn lingvojn.*

Auld, William ; Pajleroj kaj stoploj: elektitaj prozaĵoj ; 342 p.; Rotterdam; 1997; UEA.

Auld, William ; Pri lingvo kaj aliaj artoj ; 213 p.; Antverpeno; La Laguna; 1978; TK / Stafeto.

Auld, William ; Vereco, distro, stilo. Romanoj en Esperanto.  ; . Artur E. Iltis. Saarbrücken. 1981. 101 paĝoj. ; Kritika prezento de la unuaj 50 originalaj E-romanoj. 

Auld, William ;Haupenthal, Reinhard ; Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto ; Saarbrücken : Iltis ;1979

Auld,  William ; Kulturo kaj internacia lingvo  ; Chapéco (SC), Brazilo: Fonto, 1986. 120 p. 

Benczik Vilmos ; Studoj pri la Esperanta literaturo.  ; . La Kritikanto. Takasago. 1980. 143 paĝoj. ; Dek kvar eseoj , ĉefe pri specifaj verkistoj: Vallienne, Baghy, Auld, Szathmári, Sadler k.a. 

Benczik, Vilmos ;Vaskó, Tibor ;Sirkó, Ilona ; Libro de romanoj ; Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 229 p.

Benczik,  Vilmos ; Gvidlibro por supera ekzameno  ; Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 358 p. 

Bernard, Roger ; Raymond Schwartz, lia vivo kaj verkaro ; 22 p.; La Chaux-de-Fonds: Kultura Centro Esperantista, 1977. Studoj 4, Mimeo.

Bleier, V. redaktis ; Ora Libro de la Esperanto-movado  ; E. Cense.  Budapest: Loka Kongresa Komitato, 1937.  223 p.

Bonaero, E. de; Ken, F. ; Niaj plej grandaj verkistoj / Ekflorado ĉe Plata-rivero.  ; . AEI. Buenos Aires.1974. 112 paĝoj.  ; Pri 40 E-verkistoj (kun verkofragmentoj) kaj 33 argentinaj kaj urugvajaj e-istoj. 

Bonaero, Ergoto de ; Originala Romanaro en Esperanto; 68 Romanoj en 80 Jaroj. De 1907a gis 1986a (1982)  ; Bonaero: Argentina Esperanto-Instituto, 1986. 40 p.

Boulton, Marjorie ; Poeto fajrakora: La verkaro de Julio Baghy ; 144 p.; Saarbrücken; 1983; Arthur E. Iltis. Prezento de la verkaro de Julio Baghy; kun resuma biografio.

Boulton, Marjorie ; Ne nur leteroj de plum-amikoj: Esperanta literaturo – fenomeno unika  ; Malmö: Eldona Societo Esperanto, 1984.  63p.

Clark, Brendon ; Kien la poezio? ; poemoj originalaj kaj tradukitaj, kun ekspono de metrika teorio; 156 p.; Rickmansworth; 1957; The Esperanto Publishing Co.*

Courtinat, Léon ; Historio de Esperanto 1887-1960 (Movado kaj Literaturo). ; La aŭtoro. Bellerive-sur-Allier. 1964. 1332 paĝoj.

Dahlenburg, Till-Dietrich ; Figuroj retorikaj en beletro esperanta.  ; Mondial. Novjorko. 2013. 311 paĝoj. Esperantlingva vortaro kun difinoj kaj ilustraĵoj el la internacia literaturo. La antaŭa eldono titoliĝis "Pli lume la mallumo zumas". 

Diego, Fernando de ; Pri literatura kritiko.  ; Artur E. Iltis. Saarbrücken. 1984. 70 paĝoj.

Gjivoje, Marinko ; Panorama rigardo super la esperanta literaturo ; Zagreb : Internacia Kultura Servo ;1979

Gudskov, Nikolao ; Epitomo de esperantologio.  ; REU. Moskvo. 2002.151 paĝoj. Ĝenerala superrigardo pri la diversaj aspektoj de Esperanto (interlingvistiko, historio, kulturo, movado, instruado). 

Hagler, Margaret Grace ; The Esperanto language as a literary medium  ; Ann Arbor: Xerox University Microfilms, 1971.  Doktoriĝa disertacio.

Haupenthal, Reinhard ; Enkonduko en la librosciencon de Esperanto. Bibliografia gvidilo kun komentario.  ; . Ludwig Pickel. Nürnberg. 1968. 44 paĝoj.

Haupenthal, Reinhard redaktis ; Li kaj ni: Festlibro por la 80-a naskiĝtago de Gaston Waringhien  ; Antverpeno; La Laguna: TK/Stafeto, 1985.  520 p.

Haupenthal,  Reinhard ; La Originala Esperanta romano  ; Saarbrücken, 1973.  [laŭ Apolloner]

Hirotaka Masaaki ; Kiel verki hajkon en Esperanto ; 60 p.; Toyonaka-si; 2012; JEL.

Hu Guozhu ; Hu laŭdas verdakore ; 141 p.; E-Asocio de Interna Mongolio; 2003.

Johansson, Sten ; Kroze – proze. Literatura esearo.  ; . Eldona Societo Esperanto. Stockholm. 2013. 158 paĝoj. ; Eseoj traktantaj diversajn temojn rilatajn al la originala literaturo en Esperanto. 

Kalocsay, Kálmán ; Kiel verki kaj traduki poemojn ; Du studoj. 27 p.; Budapest; 1979; HEA.*

Kalocsay, Kálmán ; Dek prelegoj. ; Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1984.  126 p. ; Pri movado, lingvo kaj literaturo.

Kalocsay,  Kálmán ; Lingvo, stilo, formo  ; 3-a eldono.  1970.  144 p.

Kalocsay; Waringhien; Bernard, ; Parnasa gvidlibro.  ; Edistudio/HdE. Pisa/Madrido. 1984 (3a eld.). 208 paĝoj.  ; Kun analizo de metriko, valoraj konsiloj por poetoj kaj rimvortaro kun glosaro. 

Kökény, Lajos redaktis ; Enciklopedio de Esperanto  ; V. Bleier. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1986.  600 p.  Represo de 1-a eldono: Literatura Mondo, 1933. Ankaŭ PDF-dosiero.

Koppel, Fay ; De Z al A. En tri epokoj.  ; . E-Federacio de Viktorio. Melbourne. 1978. 20 paĝoj. ; Prelego pri la Esperanta literaturo. 

Kralj, Drago ; Kvar prelegoj pri Esperanta literaturo ; Ljubljana : Slovenia Esperanto-Ligo, Eld. Sekcio ;1960

Lapenna, Ivo redaktis ; Esperanto en perspektivo  ; Ulrich Lins; Tazio Carlevaro. London; Rotterdam: CED, 1974.  xxxii + 844 p.

Laval,  Raymond (=Valo) ; Esperanto kaj literaturo. Represo de Pri la Esperanta literaturo  ; Laroque Timbaut: La Juna Penso, 1978. 17 p. ; Represo: Laŭte!, 1986.  18p.

Miĥalkov, Georgi ; Beletraj eseoj ; 114 p.; Sofio; 1987; BEA. Dek eseoj pri E-literaturo.

Minnaja, Carlo; Silfer, Giorgio ; Historio de la esperanta literaturo ; Kooperativo de Literatura Foiro. La Chaux-de-Fonds. 2015. 748 paĝoj.

Mitev, Venelin ; Tradukarto ; Sofio; 1991; BEA.

Miyamoto Masao ; Sarkasme kaj entuaziasme ; 151 p.; Toyonaka; 1979; eld. “La Kritikanto”.

Miyamoto Masao ; Skiza historio de la utao ; 86 p.; Toyonaka; 1979; eld. “La Kritikanto”.

Modest, Julian (Mihalkov, Georgi) ; Literaturaj konfesoj ; 77 p.; Pazarĝik; 2000; E-Societo Radio.

Neves, Gonçalo ; Recenze ; Chapecó:Fonto, 2018. 119 p.

Novobilsky, V. ; Skizo pri la Esperanta literaturo  ; Opava: Esperanto-Junularo ĉe Domo de Kulturo, 1956.  74 p.

Pechan, Alfonz ; Gvidlibro por supera ekzameno. 1 & 2 ; Budapest : Hungara Esperanto-Asocio ;1964, 1966

Piĉ, Karolo ; Kritiko kaj recenzistiko en Esperanto.  ; . Iltis. Saarbrücken. 1999. 536 paĝoj. ; La plej ampleksa literatur-scienca verko ĝis nun aperinta en Esperanto. Faksimilo de la origina tajpaĵo. 

Piron, Claude ; Esperanto el la vidpunkto de verkisto ; 16 p.; Vieno; 1992; Pro Esperanto (2a eld.)

Pleadin, Josip ; Ordeno de Verda Plumo. Leksikono pri Esperantlingvaj verkistoj. ;  Grafokom. Đurđevac. 2006. 272 paĝoj. ;

Privat, Edmond ; Pri Esperanta literaturo.  ; Hachette, 1912. Pro Esperanto. Wien. 1991 (4a eld). 32 paĝoj.  ; Pionira teoria parolado.

Ragnarsson, Baldur ; Bildoj el la historio de la Esperanta Literaturo. ; Artikoloj pri 42 Esperantaj verkistoj, verkitaj por la revuo Juna amiko 1999-2014.

Ragnarsson, Baldur ; Poezia arto, La.  ; Arthur E. Iltis. Saarbrücken. 1988. 55 paĝoj. ; Kvin prelegoj pri "pasiva-romantika" kaj "aktiva-intelekta" sintenoj al la poezio. 

Rossetti, Reto ; Spegulo de Esperantaj stiloj  ; Lelystad, Nederlando: Vulpo-Libroj, 1976.  16p. 

Shi Chengtai ; Vento sed kun spuro ; 222 p.; Hongkong; 2009; Ĉina E-Eldonejo.

Silfer, Giorgio ; Enkonduko al literatura kritiko.  ; . LF-Koop. Ĝenevo/Milano. 1983 (2a eld). 52 paĝoj. ; Provo prezenti bazajn nociojn de literaturo kaj recenzado. 

Sturmer, K.R.C. ; Esperanto literature: Notes and impressions  ; London: The Esperanto Publishing Co., 1930.  45 p.

Sutton, Geoffrey ; Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto.  ; . Mondial. New York. 2008. 728 paĝoj.  ; Detala kaj bone dokumentita rigardo al 120 jaroj da Esperanta literaturo. 

Szerdahelyi, István ; Krestomatio de Esperanta literaturo : tekstoj, dataro, bibliografio ; Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar : Tankönyvkiadó

Tárkony, Lajos ; De paĝo al paĝo  ; 2-a eldono. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1976.  121 p. Kritikaj studoj pri 10 Esperantaj verkistoj de la intermilita periodo, kun ĝisdatigitaj bio- kaj biblio- grafiaj notoj.

Tonkin , Humphrey ; Memoru ĉi praulojn: ;   Mondial. Novjorko, 2020. 251 paĝoj.  ; Eseoj pri Esperanto-literaturo

Tubota Kôki ; Folioj estu verdaj...  ;   Riveroj. Oosaka. 1997. 205 paĝoj.  ; Esearo precipe pri E-libroj, sed ankaŭ pri aliaj E-temoj. 

Tvarožek, Eduard V. ; Skizo de la Esperanta literaturo.  ; . Espero. Partizánske. 2004 (2a eld). 92 paĝoj. ; Konciza konsultlibro, traktanta sian temon ĝis la 80-aj jaroj. 

Valén, Antonio ; El esperanto: lengua y cultura ; mga. Santander. 2004. 191 paĝoj. 

Vatré, Henri ; Socia romano en Esperanto, La.  ; . KCE. La Sagne. 1973. 17 paĝoj.  ; Analizoj de "Turstrato 4" de Weinhengst, "Metropoliteno" de Varankin kaj "Vojaĝo al Kazohinio" de Szathmári. 

Waringhien, G. ; Beletro, sed ne el katedro.  ; . FEL. Antverpeno. 1987. 258 paĝoj.  ; Iom reviziita dua eldono de la klasika verko " I. - Beletro" (Stafeto, 1956). Kleraj kritikaj studoj pri la Esperanta kaj alilingva literaturo. 

Waringhien, Gaston ; Eseoj I. Beletro. ; La Laguna: J. Régulo [Stafeto], 1956.

Waringhien, Gaston ; Kaj la ceter’ – nur literaturo: Eseoj  ; Antverpeno; La Laguna: TK/Stafeto, 1983.  350 p.

Yamaguti Mitio ; Pri Esperantaj libroj.  ; Riveroj. Oosaka. 1999. 138 paĝoj.  ; Recenzoj pri originalaj kaj tradukitaj verkoj. 

; Altigu vian lingvan nivelon: Literaturo en Esperanto. ; . CoEdEs. Milano. 1999. 34 paĝoj.  ; Kvin studoj, i.a. pri la nunaj E-poezio kaj junulara ĵargono. 

; Intimaj temoj en la Esperanto-beletro.  ; . KAVA-PECH. Dobřichovice. 2005. 103 paĝoj.  ; Ok prelegoj prezentitaj dum la samtema internacia E-konferenco aranĝita de OSIEK en Prago, julio 2003. 

; Pri homoj kaj verkoj. Eseoj pri la Esperanto-kulturo. ; . UEA. Rotterdam. 2012. 143 paĝoj. ; Dek unu eseoj de naŭ aŭtoroj premiitaj en la Belartaj Konkursoj de UEA. 

Sten Johansson     Retpoŝto