VERKINTO   Titolo   Paĝoj   Enhavo   Urbo  Jaro  Eldonejo   Pluaj eldonoj 
WAŚNIEWSKI, Józef = Wasniewski, Josef En la brikejo : originala rakonto 12 p   Nürnberg 1898 Tümmel  
ŜIRJAEV, Ivan Genadjeviĉ (Ivan Malfeliĉulo) Sep rakontoj 73 p Paris Presa E-ista Societo 1906    
CHASE, R. M. La mopso de lia onklo : groteskaĵo esperante elpensita 48 p   Chicago 1909 American Esperantist Company  
KAJOTAEF, Wladimir La unua 15 p Originale verkita rakonto.   1910 Dresden Friedr. Marschner
ROKSANO (FLOURENS, Jeanne) La senlaca sinofero. 32 p Beziers Villa Roksano 1911    
PRIVAT, Edmond Karlo 35 p Rakonto en 20 ĉapitroj.   1912 Geneve Universala Esperantia Librejo
SAĤAROV, Aleksandr Superforta ambicio 52p     1913 Moskvo Librejo Esperanto
SHARPE, Richard   Travivaĵoj de Ro-Ŝo   93 p.     London  1913  BEA  
SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de   Tri rakontoj kaj kelkaj versaĵoj       Madrid  1914    
COLAS, Claudius La lignoŝuoj : originala kristnaska rakonto por infanoj kaj grandaj personoj 15 p   Montmagny 1914 Katolika Oficejo Esperantista  
LEUNBACH Ne juĝu! 55p morala, socia   1914 Křbenhavn Host
COLAS, Claudius   Epizodo de milito.   15 p.    S. Vito al Tagliamento  1915  Paolet   
TOMIĆ, Stanislav Du sudslavaj popolfabeloj / Laŭ memoro rerakontis St. T. 32 p Zagreb E-Oficejo 1920    
MANGADA ROSENÖRN, Julio Ferdinando VIa kaj Farinelli 48 p Historia novelo.   1920 Madrid San Lucas
ŜAPIRO, Jakobo Babiladoj de Bonhumora Zamenhofano 44 p     1921    
ŽIVANOVIĆ, Stevan S. La mizeruloj (unua rakonto el la kolekto "Tra mizero de la vivo") 37 p   Zagreb 1922 Živanović  
JOTOKA Per tolboato. 24 p Marktredwitz s.l. 1922    
ŜVARC, Teo (SCHWARTZ, Teodoro) Modernaj robinzonoj en la siberia Praarbaro. 88 p Budapest Globus Presartinstituto Akcia Societo 1924 2a eld. Bero 1999.  
BALKANANO, S. (ŽIVANOVIĆ, Stevan S.) La diino de la maro. 24 p Zagreb Ratkajec 1926    
IVN, L. Ruĝo kaj blanko 67 p Noveloj kaj rakontoj originale en E. verkitaj.   1926 Leipzig Eldona Fako Kooperativa
BAGHY, Julio (Gyula) Dancu, marionetoj! 173 p Preludo , Kain kaj Abel , Unu el la kvar , Uragano , La metropolo malsatas , Nur homo , Kiel Mihok instruis angle , Pasero stulta , Tri kamaradoj , La koro de parenco , Sonĝo de la morto Budapest 1927 Baghy 1931 Budapest Baghy, 1933 Budapest Literatura Mondo
BROEK, P.W. van den Devi Angreni kaj Mak Miah 63 p Du rakontoj el Javo originale en Esperanto Horrem HdE, 1927. 1927    
ATANASOV, Atanas El la Intima Libro de la Verd-urbaj Esperantistoj 72 p     1927    
BARTHELMESS, Norbert Diablidoj : rakonto por la junularo 47 p   Leipzig 1928 SAT  
JUNG, Teo Gudrun 40 p Rakonto laŭ la mezepoka eposo / Ilustrita de Georg Zimmer.   1928 Köln Heroldo de Esperanto
SCHWARTZ, Raymond Prozo ridetanta 126 p : ilustr   Paris 1928 Esperantista Centra Librejo  
WIDSTRÖM, Henny Marjo 31 p Libreto por komencantoj.   1929 Lidingö Sture-Tryckeriet Stockholm
BAGHY, Julio (Gyula) Migranta plumo. Teatraĵetoj, noveletoj, poemoj   Budapest Hungarlanda Esperanto-Asocio 1929    
ENGHOLM, Stellan Al Torento 95p Köln   1930 Heroldo de Esperanto  
BERGIERS, Leon Ili 86 p Kun ilustraĵoj originalaj de Lucien Gilles.   1930 Leipzig SAT
PAYSON, Edward S. Juneco kaj amo 73 p Legendo el Venecio.   1930 Port Lee E Association of North America
ROBINSON, Kenelm = STURMER, K.R.C. Se grenereto       1930    
KORNFELD, Salomon 5.000.000 113 p : ilustr La esperantista publiko , 5.000.000 , Buŝo, okuloj kaj koro , Al... , Sereno , Ŝi havas dek kaj li dek-kvin jarojn , Kaj ĝi postsekvis min , La amo , La venĝo , Sonas serpoj, lumas suno... , aluzo , La du boksistoj , Senŝeligitaj pensoj   1931 Jaslo Eld. Esperantista Voĉo
MERCHANT, John Kompatinda Klem 92p     1931 London The E Publishing Co.
LJUBIN, Marin (Grigorov, Asen) La himno       1931    
NURHOM, Alm La vilaĝo sufokas urbon 16 p Rakonto.   1931 sl propra eldono de la aŭtoro
SZILÁGYI, Ferenc Trans la fabeloceano 135 p Noveloj.   1931 Budapest Literatura Mondo
ŜIRJAEV, Ivan Genadjeviĉ Peko de Kain 35 p premiita en la XI-aj Floraj Ludoj Internaciaj en 1925 Budapest 1932 Internacia Korespond-Rondeto  
KERVRAN Robinson Kruso 12 p Simpla historieto por komencantoj.   1933 Paris E-ista Centra Librejo
STURMER, K.R.C. El la notlibro de praktika esperantisto 125 p Budapest Literatura Mondo. 1934    
KILIAN, Erich La mondon al ni!. 72 p Köln HdE 1934    
LEJZEROWICZ, Izrael El la "verda Biblio" kaj babiladoj kun Horaĉo Serĉer. 104 p Budapest Literatura Mondo 1935    
  Sub la signo de l' espero - Noveletoj kaj rakontoj el la e-ista vivo. 63 p.. Rotterdam HdE 1935    
JUSTESEN, P.Th. Verema raporto pri la German-Molsa milito 23 p Maljunaj historietoj libere rerakontitaj per P.Th.J.   1936 Kopenhago Justesens Bogtrykkeri
ŜIRJAEV, Ivan Genadieviĉ En la vagono kaj aliaj rakontoj / Elektis Teo Jung. 29 p Purmerend Muusses 1937    
THÉZARD, Joel Nordnordaj fabeloj / Ilustritaj per 5 desegnoj de la aŭtoro. 32 p Purmerend Muusses 1937    
NEWELL, Leonard Nowell Mansell = Mansell Newell, Leonard Nowell = Newell, Leonard Noel = Vinfero, Eleno Bakŝiŝ : skizoj el la vivo de egiptoj 149 p Edziĝ-propono , Respektinda sinjorino , La ĵuro de piulo , Ali Ford , La svatanto , Ekzilito , Tragedio , La nomado , La kriket-ludo Budapest 1938 Literatura Mondo 1983 Saarbrücken Iltis-Eld.
DORNO, F. V. La aventuroj de L.R.M. Stultulof la Xa. 64 p Mechelen O.E.L. 1938    
ENGHOLM, Stellan Maljunulo migras. Venĝo : du kamparaj noveloj 48 p.     1943 Stockholm Eldona Societo Esperanto
ADI La forto de l' vero 64 p Facila legolibro (romano) por komencantoj. Ĺbyhřj 1945 Dansk E-Forlag 1945. , DEA 1948, 1956, 1970
SZILÁGYI, Ferenc La granda aventuro : kaj aliaj noveloj 143 p Pri mia knabina animo , La liberiĝo de juĝisto , La dolĉa portreto , Sennome , Libera rabo , La sepan de majo , Sur la ponto , Elinjo , Kaj poste Pinokjo , Vintro , La knabineto kaj la karbo , Grava kunsido , Kokin-Akademio (groteska komedio Stockholm 1945 Eldona Soc. Esperanto = Förlagsfören. Esperanto  
HOUGAARD, Chr. Okazas nenio 63 p Tre facila legolibro.   1945 Danmark Eget Forlag
STUTTARD, Mason La virineto en bluo : kaj aliaj rakontoj 150 p The Esperanto Publishing Co. Ltd. Heronsgate 1946 Dua eldono: Saarbrücken 1983
MUNNS, Donald W. Londonanidoj 98p     1946 Heronsgate The E Publishing Co
  Premiaj romanetoj de konkursintoj / diversaj aŭtoroj. 95 p.. Rickmansworth The E Publishing Co 1947    
SZILÁGY, Ferenc Inter sudo kaj nordo 185p   Stockholm 1950    
ROSBACH, Johan Hammond Bagatelaro 174 p   Oslo 1951 Esperantoforlaget  
OMELKA, František La Alaska stafeto kaj Kaptitoj de la glacirokoj 96 p Originale verkita en E.   1952 Rickmansworth The E Publishing Co
SULLIVAN John Herbert La junaj detektivoj 43 p Rakonto pri kontrabandistoj.   1953 Chorleywood EPC
RADAKOVIĈ, Branko M. Du noveloj 31 p Ĉe la malnova fajrejo. Silvia.   1955 Beograd Serbia E-Ligo
SZILÁGYI, Ferenc Koko krias jam! 225 p : ilustr   La Laguna 1955 Régulo  
TRUDIĆ, Boĵidar Provinca gastejo. 27 p Beograd Serba E-Ligo 1955    
RIBILLARD, Jean Vagado sub palmoj 14 p Libro originale verkita en E.   1956 Rotterdam UEA
  Novaj Esperanto-historietoj de diversaj aŭtoroj 72 p.. Ĺbyhřj Dansk E-Forlag 1956    
ROSBACH, Johan Hammond Homoj kaj riveroj : fasko de rakontoj pli-malpli veraj 139 p La junulino, la ĉapelo kaj mi : (al Lorenz Friis) , Gazelaj kruroj , Fajro , Cigna kanto : (al d-ro G. Canuto) , La kurba betulo , Gastoj ĉe ni , Koloro , La japana tetasaro , La forĝisto kaj la episkopo , Karoto : (al d-ro F. Szilágyi)   1957 Kopenhago Eld. Koko
CHRISTENSEN, Niels La fingro de la diablo 29 p Rakonto de malnova Hamar.   1957 Oslo Eldonejo Esperanto
HEMERT-REMMERS, Jo van Sur insulo malproksima. 79 p Ĺbyhřj Dansk Esperanto-Forlag 1957    
GRGURINA, Ante Ĉe doktoro 59 p La ĉambro n-ro 14 , Tragikomedio , Dukapa aŭstria aglo , Ĉarma forto de kravato , Tria recepto , Reviviĝo de mortinto , Dronanto eĉ al pajlero alkroĉiĝas , Kalumnio , Baptokuko , Operacio , Blatoj , Post hoc ergo propter hoc , Silvestra Beograd 1958 Serbia Esperanto-Ligo  
KESSLER, Curt Rakontetoj kaj noveletoj 16 p Kolektita de Curt Kessler.   1958 Dresden Curt Kessler
PAGENSTECHER, Johanna Sageoj kaj rakontoj laŭlonge de l' Rejno. 47 p Limburg/Lahn Limburger Vereinsdruckerei 1958    
KESSLER, Curt Hadumoth : fabelo el mezepoko 22 p Dresden   1959    
KESSLER, Curt Kiel la stelaro estas farita : komika historieto 20 p Dresden     1959    
BAGHY, Julio (Gyula) Koloroj 107 p Novelaro.   1960 Varsovio Pola E-Asocio
DOBRZYŃSKI, Roman La nigra kokino. Miki. 16 p Varsovio Pola E-Asocio 1960    
FRANCIS, John Islay Vitralo 135 p   La Laguna 1960 Régulo  
FORGE, Jean La verda raketo   Satira novelaro el Esperantujo.   1961 FondumoE,1973 Kopenhago
GABRIELLI, Lina La kombilo 72 p Ilustraĵoj de Mary Pietropaolo.   1962 Roma Karol Leszczynski
LUNDQUIST, F. T. Ŝipestro rakontas : rakontoj el la marista vivo originale verkitaj 46 p : portreto   Malmö 1962 Eldona Societo Esperanto  
BAUPIERRE Henri Specimene. Parodioj kaj pastiĉoj. 132p Stafeto, La Laguna 1962   1962    
BOULTON, Marjorie Dekdu piedetoj 33 p : ilustr   [Stoke-on-Trent 1964 Boulton]  
PIÓRO, Julia El tero kaj etero 113 p   La Laguna 1964 Régulo 1988
GOLDONI, Atus,  GABRIELLI, Lina Bill kaj lazuraj okuloj aŭ du kuleretoj da ĉielo 82 p..   Ascoli Piceno 1964 La verkintoj  
SZATHMÁRI, Sándor Maŝinmondo kaj aliaj noveloj 187 p   La Laguna 1964 Régulo  
FRIIS, L. (eld.) Sub la signo de la verda stelo 71 p Diverslandaj personoj rakontas interesaĵojn el sia Esperantista vivo.   1964 Ĺbyhřj Dansk E-Forlag
  33 Rakontoj. La esperanta novelarto. Div. aŭtoroj. Red. R. Rossetti, F. Szilágyi. Enkonduko de Ivo Rotkvić. La Laguna, 1964. 328p. 23cm. Klasika antologio de la Esperanta prozo.       1964    
JABŁOŃSKA, Irena La ebria muso 36 p Ses fabeloj.   1965 Vroclavo Pola E-Junularo
ŜVARC, Teo (SCHWARTZ, Teodoro) Maskerado ĉirkaŭ la morto       1965 2a eld. UEA 2001  
BAKO, Sándor J Tiaj ni estas 252 p   Los Angeles 1965 AL-BA Libroj  
KOOPMANS, Benata Kvazaŭ fabelo. 24 p Den Haag Antaŭen ĉiam 1966    
FRIIS, L. Rakontu, samideano. 71 p Ĺbyhřj Dansk E-Forlag 1966    
SALOVAARA, Eija Kie boacoj vagadas 69 p "Nenio frapas sur la pordon" , Kunprenantino , La urso , Norda tragedio , La viro kiu ŝatis brandon , Verda renkonto en Laplanda arbaro , La reĝino de Laplando , Printempo penetras en vilaĝon , Kiel Magga savi sian patrinon Ĺbyhoj 1967 Dansk Esperanto-Forlag 1986 Bulgara Esperantista Asocio. 1994 Pro Esperanto.
ROSBACH, Johan Hammond La mirinda eliksiro 98 p La datoj , La feliĉo : fabelo , La kokoso en Bolonjo : Dumkongresa epizodo , Rozburĝonoj , Uniformo , La neĝbulo , Inkmakulo , Scio estas forto , Vero , Antaŭ la pordo , La ruĝa slipo , Pierre konis la kantistinon , Viktimoj Ĺbyhřj 1967 Dansk Esperanto-Forlag  
UEYAMA, Masao Ne grimacu!   Rakontoj   1967    
BOULTON, Marjorie Okuloj 177 p Ebrivirgeco , Mezepoka historio , La sekreto de la lernejestrino , Fenikso , Vespera vizitanto , La venĝo- komitato , Tiel, kiel ĝi ne okazis , Lernantino , Kaj kredu, se vi volas , Preter la limo , Nekvaifikitaj sorĉistinoj   1967 Interne kaj ekstere La Laguna
MIYAMOTO, Masao Pri arto kaj morto : rakontoj originale verkitaj en Esperanto 170 p La poemaro de Manjoo , Post la inaŭguro de la Granda Budho , Zeami , La lasta te-seanco , Tra kamp' sovaĝa , Babilado de Syaraku , La morto de Utamaro , Poeto [Mija-ĉo] 1967 Esperanto-Kenkjuŝa  
SULLIVAN John Herbert La junaj trezor-serĉantoj. 24 p Manchester Esperanto Teachers Ass. 1968    
  Paŝoj al plena posedo: Progresiga lernolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj 238 p. Bruselo   1968 Heroldo de Esperanto ĈEA 1970, 1974, Edistudio 1999
ROSBACH, Johan Hammond Disko 110 p   Ĺbyhřj 1970 Dansk Esperanto-Forlag  
BEAUCAIRE, Louis Kruko kaj Baniko el Bervalo anekdotoj  143 p : ilustr   Kopenhago: 1970 TK  
HEIDE, Zora Ni homoj... 72p   Ĺbyhřj 1970    
UEYAMA, Masao Pardonon!   Rakontoj   1970    
KESSLER, Curt Timo 27 p Novelo.   1970 Dresden la aŭtoro
KONISI Gaku La kosmoŝipo "Edeno n-ro 5" : sciencaj fikcietoj 46 p   [Toyonaka] 1971 Kansai Ligo de Esperanto-Grupoj  
POTTS, Bertram Nokto da timo : kaj aliaj noveloj 79 p ĉerizo-torto , la poemo-maŝino Ĺbyhoj 1971 Dansk Esperanto-Forlag  
SILFER, Giorgio (Valerio Ari) Drole kaj petole / Ilustris Daniela Caldarola. 21 p Milano La Patrolo 1972    
FAULHABER, Frits Faulhaber rakontas. 32 p Ĺbyhřj Dansk E-Forlag 1972    
RIISBERG, Gudrun Suno kaj pluvo 80 p (Novelaro).   1972 Ĺbyhřj Dansk Esperanto-Forlag
GABRIELLI, Lina Karnavalo 77p   Roma 1973    
BARTHELMESS, Norbert Ne plu ludo.. kaj aliaj noveloj (1927-1947) 127p   Paris 1973    
FORGE, Jean Mia verda breviero 263p   Helsinki 1974    
SEKELJ, Tibor Premiitaj kaj aliaj noveloj 52 p Kolektanto de ĉielarkoj , Neĝhomo , La Trezoro de la Inkao , Sciuo , Geniulo , Elasta koro , Eta komplezo Zagreb 1974 Internacia Kultura Servo  
ROSBACH, Johan Hammond Verda robo 95 p Ĺbyhřj   1974 Dansk Esperanto-Forlag  
PATRINU, Despina Homa animo 63 p Rakontoj.   1976 Ateno la aŭtoro
KONISI Gaku Vage tra la dimensioj : sciencaj fikcietoj 77 p   [Osaka] 1976 Japana Esperanta Librokooperativo  
SKALJER-RACE, Vesna El la vivo : Noveloj kaj skizoj 67p   Beograd 1977    
SZATHMÁRI, Sándor Kain kaj Abel 288 p   Budapest 1977 Hungara Esperanto-Asocio 1992 Sezonoj
UEYAMA, Masao Mi amas... : originalaj rakontoj 99 p Pardonon , Knaba hejtisto , Knaba propagandisto , Knaba instruisto , Pumpumŝipo , Atendi , Fuma kiso , Konversacio , Donaco de lombardisto , Ĉu mi kokrita? , Thrill , Senvestiĝa danco , La delica tranokto , Por esti eterne juna , Terpomo   1977 Kioto L'Omnibuso
DORNO, F.V. Satiroj 140p   Budapest 1977   (2a eld) Humura novelaro, inkl. de farsa teatraĵo.
GABRIELLI, Lina La ĝardeno de la urbestro 108 p   Ascoli Piceno 1978 Gabrielli  
POTTS, Bertram La nova butikistino de Nukagaia kaj aliaj noveloj 250 p     1978 Antverpeno La Laguna
NERVI, Mauro La Turoj de l' ĉefurbo 119p Poemoj, noveloj, teatraĵoj, kanzonoj, eseo. Manĉestro 1978    
PIÓRO, Julia Hieroglifo 96 p : ilustr     1979 Antverpeno La Laguna
BEAUCAIRE, Louis Fabeloj de la verda pigo   Stafeto, [1981]. - 110 p. ilustrita Antverpeno/La Laguna: TK 1981    
PIÓRO, Julia Fenestro kristala 200 p Noveloj kaj poemoj.   1981 Ascoli Piceno Gabrielli
ROSBACH, Johan Hammond Vibraj momentoj 83 p 12 skizoj kun studmaterialo.   1981 Oslo Esperantoforlaget
GOLDEN, Bernard Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ 96 p Noveloj.   1982 Antverpeno/La Laguna tk/Stafeto
MAHÉ, Jacques-Louis = Lorjak Iluzioj 184 p Paf' , ĝemeliĝo , Jumelage , Twining , Tik-tak , Av' , ŝŝ , Chut! , Urno , Aŭtoŝtelo , Malmorale , Simipapag' Budapest 1982 Hungara Esperanto-Asocio  
ROOVER, Rik de = De Roover, Rik = DeRoover, Rik La aventuroj de ŝpar- kaj aliaj porketoj 80 p   Antwerpen 1982 Flandra Esperanto-Ligo  
NEMERE, István La naŭa kanalo 104 p La barilo , Retuŝo , Turmento , Murtapiŝo , Fantomo , Masko , Ĉevalo , Atendante la gastojn , La palumbo , La interpretisto , Vento , Letero , La Mesio en Greentown , Enfiltriĝo , Mi, la murdisto , La mistera fremdulo , La puto , Flugistoj , Ne doloros , Urbo , Nudelo kaj marmelado , Bird-atendante , Forgeso , La lago , Duobla kaptilo , Miaj manoj neniam tremas , La kolektanto , La reĝo freneziĝis , Tute malplena spaco Budapest 1982 Hungara Esperanto-Asocio  
TÓTH, Endre Lappar, la antikristo 136 p Sinjoro Don , Groto , Evitu la sunon! , Pordoj , Febra sonĝo , La ŝtonsegil-maŝino , La tabakvendisto , La vojperdinta biciklisto , Kiel abioj , Hortenburg , Aŭtune , La murdita juglandarbo , Tata Ben , Kristnaska saluto : (radioludo) Budapest 1982 Hungara Esperanto-Asocio  
HEIDE, Zora Etulaj aventuroj 103 p   Stockholm 1983 Författares Bokmaskin  
TYBLEWSKI, Tyburcjusz Fihonestulo : rakontoj 106, 95 p : ilustr En luna lumo , Kaporalo kontraŭ suno , Katoj , Eduke ĝusta? , Abuliulo , L' atesto , En la puto , En la muzeo , Ludbastono kun haroj , La ĉiĉerono , Interparolo kun Victor Lebrun , Skizo pri Esperanto-romano , Pri envio Jelenia Gňra 1983 [Tyblewski]  
PIRON, Claude Gerda malaperis 48p instrua   1983 Chapecó Fonto
POTTS, Bertram Kaverno apud la maro 228 p     1983 Antverpeno La Laguna
SULLIVAN, John Herbert La vualo de l' tempo 116 p     1983 Antverpeno La Laguna
HAJASI Ken (HAYASI Kenn) Mi malamas... : kun kvar aliaj rakontoj 72 p : ilustr Kuiri muson , Morgaŭ , Dolĉa kaptilo , Pulo Kioto 1983 L'Omnibuso  
EROŜENKO, Vasilij Jakovleviĉ Stranga kato 82 p Koro de aglo , Malŝparo de favoraj donacoj , Homoj-dioj sur Jupitero , Kapo de scienculo , Pluvas , Nova spirito en la mondo , Nun estas tempo por semi sed ne por rikolti [Toyonaka] 1983 Japana Esperanta Librokooperativo  
ROSSETTI, Reto El la maniko 221 p Ho, egoisto! , Vizito de la steloj sur la teron , La mondo estas mia ostro , Banu vin, mia bela , La taglibro de Aleksandro Zoffany , Katje la modelino , Francisko la fuŝulo , Kokoso , La krutaĵo , Paŭlo Pease , Vilaĝa artikisto , La neologismologio , La Esperanta vortludo , La Tripieda Teruro , La kaprica kadavro Saarbrücken 1984 Iltis-Eld.  
PIRON, Claude Lasu min paroli plu! 127p instruaj monologoj   1984 Chapecó Fonto
SOKALÓWNA, Barbara Viro en nigra mantelo kaj aliaj rakontoj 96 p    Varsovio 1984 Pola Esperanto-Asocio  
  Mirinda libro, La. Omaĝe al nia samideano Ramón Molera kaj festi la 75an datrevenon de UEA. Barcelono, 1984. 63p. 21cm. Kolekto de la premiitaj noveloj el Internacia Literatura Konkurso "Ramón Molera".       1984    
  Sferoj 3. noveloj sciencfikciaj kaj fantastaj 130 p     1984 Grupo NIFO  
HATTYÁR, Lajos Ĉu esti aŭ ne esti - poeto - Meditado de estonta poeto 2 folioj   [S.l antaŭ 1985    
HATTYÁR, Lajos Kiel fariĝis la edzino esperantisto 4 folioj   [S.l antaŭ 1985    
HATTYÁR, Lajos La homfrato [1] folio   [S.l antaŭ 1985    
HATTYÁR, Lajos La muzikamanto 2 folioj   [S.l antaŭ 1985    
HATTYÁR, Lajos La organizanto 2 folioj   [S.l antaŭ 1985    
HATTYÁR, Lajos La pacbatalanto 2 folioj   [S.l antaŭ 1985    
HATTYÁR, Lajos La propagandisto - Ĉe frizisto [1] folio   [S.l antaŭ 1985    
HATTYÁR, Lajos La propagandisto - En gastejo 2 folioj   [S.l antaŭ 1985    
HATTYÁR, Lajos La raportanto 2 folioj   [S.l antaŭ 1985    
YEH, Chün-chien = Mar, Cicio Forgesitaj homoj 215 p Je la jarfino , Rakonto pri edziĝo , Onklo drinkema , Kiel Triumfo Van reiris al armeo , Fantomo , Vojkamaradoj , Mezjulia festo , Al la vivo , Vaganta bandeto , Flosistoj , Du maljunuloj , Sur Herbejo , Julia nokto Chongping 1985 LDE  
GOLDEN, Bernard Bestoj kaj homoj 137 p Bestoj , Fetiĉoj kaj fotoj , Bomba vojaĝo , Delogado per krajono , Vigla nokto en la haremo , La tragedio de ĉerven , Memoraĵoj el Pompejo , La sanktejo , La nekonstruebla turo , La malfidela reĝino , Meksika aperitivo , La novaj antikvaĵoj de s-ro Morales , Kolombo sur vulkano Pizo 1986 Edistudio  
PIRON, Claude Ĉu rakonti novele? 144 p     1986 Antverpeno Flandra Esperanto-Ligo
MENGA, Erwan ar La ŝuisto de Gwidel 92p legenda   1986 Saint-Brieuc: Les Presses Bretonnes  
BIELIŃSKI, Józef Paweł Mateo kaj Hedviga. 8 p Bydgoszcz Buroo de Esperanto-Turismo 1986    
GOROV, Ĥristo Mia verda pado : eseoj kaj rakontoj 182 p   Sofio 1986 Bulgara Esperantista Asocio  
BIELIŃSKI, Józef Paweł Paŭlo. 14 p Bydgoszcz   1986 Pola Esperanto Asocio Regiona Konsilio en Bydgoszcz
CAMACHO, Jorge; MOLEÓN, F.K.; QUESADA M. J.; FRANCO A. kaj SANCHO M. Á. Pandemonio   80 p   fikcia prozo kaj sciencaj artikoloj   Malago 1987    
KAPTAY, József Aŭgusta 49 p   Tatabánya 1987 Kaptay  
NEDELĈEVA, Nevena Dum nokta deĵoro kaj teatraĵetoj 87 p La blankaj floroj , La blanka ŝtono , Heroaĵo estas vivi , La plej granda heroaĵo , Malfacila problemo , Patrina koro , Floroj de l' amikeco , Leterportisto , "Eksterlandano" , En la kosmo , Interparolo pri kajero , En kunveno , Jubileo Budapest 1987 Hungara Esperanto-Asocio  
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi Mistera lumo 90 p Zita , Marionetoj , La vojo , La rozoj , Kalina-fonto , La sinjoro instruisto , La kaŝtankolora pordo , Aŭtuna rendevuo , La benko , La vitrino , Novelo pri cigano, ursino kaj rondĉapelo , Hermeso malaperis , La bonmora edzo , Rememoro pri Martin , Infana pilko , La argila kamelo , Ĉu la patroj ploras? La forno 1987 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
JASIK, Hans (HAYASI Kenn) Pupo kaj lupo       1987 Riveroj  
SCHWARTZ, Raymond Vole ... novele : aŭ kvindek jaroj da noveloj : 1920 - 1970 192 p Prozo ridetanta , Je la 4a matene , La fornotubo de la familio Ŝmirman , Silkaj ŝtrumpoj , Lokomotiva koro , Migrantoj , La vunda punkto , La ĝendarmo deĵoras , La bela aventuro , Kia honto! , La pipo de Prosper , Pakaĵo el Usono, "Abstraktismo" , Eniro senpaga , Nelojale! , La krimo , "Protektu la bestojn!" , Bapto de la sonorilo en Mulmont , La viro sub la lito , La oficiala paroladisto , Kutimo el Trimardouille , La alia flanko , Beĉjo , "Honesteco" , Hauptmann Harcke , La letargio de l' zuavo , Serpentoj kaj kompanio , Eksterprograme , Kristnasko-festeno de l' mizeruloj , Sinjorino Obermüller , Ĉe l' entombigo de l' povra Aleksandro , La puto de Paupelčche , Kankrorulaĵoj , La ĝojaj ĝemeloj , Botoĉel , Necesas laksigi kolegon Tripp! Saarbrücken 1987    
BOROVKO, Nikolaj Afrikanoviĉ En la tombo : originala rakonto el la jaro 1892 20 p   Vieno 1988 Pro Esperanto  
LÓPEZ LUNA, Anastasio Generalo Kozo 69 p : ilustr, mapo   Buenos Aires 1988 Amigos de Lopez Luna  
KOROTKOV, Mihail Gavriloviĉ Homo kiu mortigis : [sciencfikcia novelaro] 86 p : ilustr La birdo de Mguro , Mamutĉasisto , Ni neniam militis , Koŝmaro , Mi estas vi post unu jaro , La homa faktoro , La akcelo de Fedjuĥin , La planedo de 2000 lingvoj , Asembleo sen fina dokumento , Kaj aldone - senmortecon , ĉu eterna novjaro? , Terano kun alnomo Bob , Malaperis Glotov , Vivas tia familio [Jekaterinburg] 1988 Sezonoj  
ŠTIMEC, Spomenka La Aŭstralia pupo 20 p   Vieno 1988 Pro Esperanto Zagreb
GLAZUNOV, Vladimir A. La Sfinkso de Steplando 112 p Ho mia kor'! , La paĉjo Don , Belulino Ajsulŭ , Fabelo pri ŝtonero , Akvo iras , La veneno de Veratro , La ĉarmo de Ĉielmontaro , La najbaroj Chapecó 1988 Eld. Fonto  
JASIK, Hans (HAYASI Kenn) Mateno       1988 Riveroj  
SEKELJ, Tibor Neĝhomo : eine Erzählung mit Kommentar 20 p   Wien 1988 Pro Esperanto  
PIÓRO, Julia Ora abelo 78p   Piastów 1988    
SZATHMÁRI, Sándor Perfekta civitano : plena novelaro 456 p   Budapest 1988 Hungara Esperanto-Asocio  
PIRON, Claude Sen pardono : eine Erzählung mit Übersetzung und Kommentar [20] p   Wien 1988 Pro Esperanto  
  Sferoj 6. noveloj sciencfikciaj kaj fantastaj 139 p     1988 Grupo NIFO  
PIĈ, Karel La Bermuda Triangulo 186 p Murdo en aŭtobuso , Vera - la gepatroj 2 : 1 , Romeo kaj Frina , Posttagmeze , Ne lasu min ĉi tie, patro! , Tio ja, ree, estis nokto , Tragedio en RE 37 , La lasta larmo , Eterna junaĝo , La pereo de Sodomo , Linio de fido , La fino de Brendon Harrold , Simpozio pri -ata -ita Saarbrücken 1989 Iltis-Eld.  
ANSELMO, Petro La domaĉo 24 p   Paderborno 1989 Esperanto-Centro  
ANSELMO, Petro La larmoj de Ifigenino 43 p   Paderborno 1989 Esperanto-Centro  
GBEGLO, Koffi Mi vizitis grandan urbon 43p pri vivo tradicia kaj moderna Goiâna-Go, Brazilo 1989 Zamenhof Editores  
PIRON, Claude Vere aŭ fantazie : rakontaro en facila Esperanto 216 p   Chapecó 1989 Eld. Fonto  
  Trezoro. La Esperanta novelarto. Red. Reto Rossetti, Henri Vatré. Budapest, 1989. 948p. 21cm. Riĉa kolekto de prozaĵoj (noveloj, romanfragmentoj k.a.), celantaj doni superrigardon pri la amplekso kaj vario de unu jarcento da originala verkado. Duvoluma.       1989    
PIRON, Claude Dankon amiko! 36 p Romano en facila Esperanto.   1990 Vieno/Budapeŝto Pro Esperanto/HEA
RASKU, Erkki La frato : ok rakontoj 16 p   [S. l. 1990 Rasku]  
SILFER, Giorgio (Valerio Ari) La spegulo de Voldajo 32 p Fantasta rakonto laŭ la bildoj de Stella Agostini.   1990 Prilly Kooperativo de Literatura Foiro
ANSELMO, Petro Mistero 43 p   Paderborno 1990 Esperanto-Centro  
ŠTIMEC, Spomenka Nesenditaj leteroj el Japanio 66p   Zagreb 1990    
JORDAN, David K. = Doko Rakontoj de niaj prapatroj : falsloraj ekzercoj pri nia lando antaŭ multaj jarcentoj kiam okazadis mirindaj aferoj 39 p La reĝino Mal , KnaĤoĤŝveupsceg , La avara muelisto , La magiaj povoj de Cogo-Hojoso , Tri princinoj , Spagetoj , Igo kaj la reĝino , La fratoj Erudi kaj la druida krizo , Fixaĉyo Svidniko 1990 ["Libro"] 1993 Jordan, 1996 Eld. Bero
ŠTIMEC, Spomenka Vojaĝo al disiĝo 90 p "Karesado antaŭ dormo" , Nepagipova lando , Do... gratulon! , Gastamo , Pandoj , La kukoj de Nataŝa , La ora fiŝeto , La fermita pentrogalerio , Kiel eble plej baldaŭ , Nokta vojaĝo al la kastelo Bosa , Kara Jacques! , Lingvo , Pruntitaj v Budapest 1990 Hungara Esperanto-Asocio  
KLAG, Walter (patro) Dek rakontoj el Vieno 32 p Walter Klag, patro, kaj samfamilianoj.   1991 Wien Eldonejo Klag
KLAG, Walter (filo) Hospitalo sepetaĝa 16p   Vieno 1991 [Klag] 1994
ŜIRJAEV, Ivan Genadieviĉ Inkubo Rakonto 27 p   Wien 1991    
LESER, Jolanthe La vivo estas pli forta 36 p Renkontiĝo kun la morto , La limo , Toni, la sakristiano , Karlo fariĝas viro , Mia patrina tago , Lasta veturo Wien 1991 Pro Esperanto 1997 Kroatia Esperanto-Ligo
LÓPEZ LUNA, Anastasio Mi rakontas... 63 p   Buenos Aires 1991 Amigos de Lopez Luna  
ROSBACH, Johan Hammond Silka kuseno 64 p Hyvinkää, Finnlando Oy Mendoservo Ak 1991    
SULLIVAN, John Herbert Sub influo de alkoholo : 12 rakontoj 92 p Kiom da papilioj? , Kie estas Miki? , Taglibro pri kuirforno , Am-afero , La heroo , Loka junulo savas knabon de dronado , La vazo , Vespera distraĵo , La vera Hamburger , Atentu la hundon! , Renkontiĝo , Ostaĝoj Antwerpen 1991 Flandra Esperanto-Ligo  
CAMACHO CORDÓN, Jorge = KAMAĈO, Georgo Sur la linio : rakontoj kaj noveloj 40 p Antaŭtagmeze , Dudek ok tagoj sur ebeno blanka , Tagmeze , Venecio 1944 , Kiam vento ne blovas , Kiel mi transdonis mian sufoke pezan ŝarĝon , Mensogo de l' okuloj, mensogo de l' oreloj , Kia la semo , Sendestine Berkeley, Calif. 1991    
CLAUDEL, Jean-Louis Avo-fungo kaj aliaj rakontoj 33 p   [S. l.] 1992 Orientfranca Esperanto-Federacio  
JOHANSSON, Sten Denaska kongresano : kaj aliaj noveloj 46 p Kiu kaĉon kuiris , Krokizo , La garantiulo , La ĉokolada biskvito , La viro kiu restos , Nils Lapono , Renkontiĝo kun boaco , Spuro en blanko Skövde 1992 Eld. Al-fab-et-o  
KALOCSAY, Kálmán Diino Hertha 72 p   Chapecó 1992 Eld. Fonto  
EROŜENKO, Vasilij Jakovleviĉ El vivo de la ĉukĉoj : originale verkita en Esperanto 47 p   Moskvo 1992 Impeto Ruthenia
ŠTIMEC, Spomenka Geografio de miaj memoroj 140 p   Vieno 1992 Pro Esperanto  
SEKELJ, Tibor Kolektanto de ĉielarkoj : noveloj kaj poemoj 117 p Facilanoma virino , Elkorpiĝo de sanktulo , Tri kavaliroj kaj la damo , La trovita feliĉo , La longa amo de onklo Alek , ŝamana sorto , Kontrastoj , La spiritoj maltrankviliĝis , Multlingva amo , Neĝhomo , La trezoro de la Inkao , Sciuro , Geniulo , Elasta korpo , Eta komplezo , La sango min pelas , Mi vizita mian farmon , La mondo en ŝiaj manoj , Je kies nomo , Miraklo , Tamburo , La savitaj vortoj [Pisa] 1992 Edistudio  
NEMERE, István Krokize de mia ĝardeno 58p   Prilly 1992    
HALL, Herschel S. La premiito 24 p   Jekaterinburg 1992 Sezonoj  
WAGNER, George E. La seĝo dektria 22 p   Berkeley, Calif. 1992 Eld. Bero  
BRONŜTEJN, Mikaelo Legendoj pri SEJM 62 p "Impeto" Moskvo 1992 2a plikompletigita eldono - 111 p., 1998 3a eld. 2006.
SAPOĴNIKOV, Viktor Sergejeviĉ Ljuska Benc : [satiro kaj humoro]  74 p.  Kelkfolie , Kelkalinee , Lumbildit' , Turistit' , Eksterlandit' , Ebria ludo , Kelkletere , Otkrytoe pis'mo byvŝego esperantista v kul'turnyi kru?zok , Kiel povis okazi? , Kelklinie , Esperanto em marĉo , El la sociologia centro , Pensoj kaj sentencoj Jekaterinburg 1992 Sezonoj Jekaterinburg 1992
STEELE, Trevor Memori kaj forgesi : noveloj el la Norda Montaro 143 p Aminduma vespero , Mia kara Rita! , Heroo de nia epoko , Savo de nigra animo Vieno 1992 Pro Esperanto  
JASIK, Hans (HAYASI Kenn) Menuo       1992 Riveroj  
TYBLEWSKI, Tyburcjusz Rakontoj 81 folioj : ilustr   [S. l.] 1992 proks 1992 Tyblewski
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi Sonĝe vagi 87 p : ilustr   Sofio 1992 Pres-Esperanto  
ŜIRJAEV, Ivan Genadjeviĉ = Malfeliĉulo, Ivan Tra la loko ensorĉita 15 p   Jekaterinburg 1992 Sezonoj  
SMIDÉLIUSZ, Katalin Ĉu vi aŭdis, ke ... : testoj kaj tekstoj de mezgrada lingvonivelo por evoluigi kaj kontroli la komprenon de 25 esperantlingvaj historietoj, aŭdeblaj sur akcesora kasedo 61 p + 1 aŭdkasedo   Sabatejo 1993 [Smidéliusz]  
GBEGLO, Koffi De vilaĝo al ĉefurbo 32p   Rotterdam 1993 Fondaĵo Afriko de UEA  
GOLDEN, Bernard Infero en aŭtuno 46p krimromaneto   1993 Debreceno Debrecena Bulteno
NEVES, Gonçalo Kompreni : rakontoj 55 p Vivaĉo , Gorilaĵoj , Fakistoj , Ekskurso , Moderna fablo , Inter gonoraloj , La afero , Jasono , Inico , Aldone Berkeley, Calif. 1993 Eld. Bero  
ŠTIMEC, Spomenka Kroata milita noktlibro 103 p Enkonduko al la kroata diablo Marso , Adiaŭ en Beogrado , Alarmo , René el Vukovar , Rekrutado , Simpla tago , Majo en Sarajevo , Hejmo en Prijedor , La nemobilizita tuko , Patro de kvin infanoj , La enterigo Vieno 1993 Pro Esperanto  
SÁRKÖZI, János La botelo kaj aliaj noveloj 39 p Tamen la suno denove brilas , Reciproka rekompenco , La nebridebla malsato , La nova seruro , La varmo , La pacigo de malamikoj Debreceno 1993 Debrecena Bulteno  
ŜIRJAEV, Ivan Genadjeviĉ La dormanta grafino 157 p La malamiko , Gaja prezentado , Gru-Gru , La peko de Kain , Stranga knabinaĉo , Tjuva , Venĝo , Mi ne ŝatas printempon , Tra la loko ensorĉita , En la vagono , Forta impreso Vieno 1993 Pro Esperanto  
CAMACHO, Jorge La Majstro kaj Martinelli 28p movada satiro   1993 Budapeŝto Literatura Foino
LÓPEZ LUNA, Anastasio Nun kune 168 p : ilustr   Buenos Aires 1993 Amigos de Lopez Luna  
GOLDEN, Bernard Sango, sekso kaj scienco 137 p Mesaĝo en sango kaj vakso , Flava oro kaj nigraj vulturoj , Du virgulinoj sur la rando de infero , ĉu li venis tro frue? , La komercisto , La neŝtelita pentraĵo , La ŝlosilo de la Libro de Libroj , Sur la longa vojo al Uqbar , Kiel instrui Esperanton al marsano: leciono pri prepozicioj , La globo en la groto , La cenzurita eksperimento , La debuta lunvojaĝo de Selena I , Krizo sur la luno Veszprém 1993 Golden  
GATES, Ronald Cecil Sep krimnoveloj 84p   Matraville 1993    
STEELE, Trevor Tri rakontoj 40 p La rakedo de Freddy revenas , Savo de nigra animo , La sunleviĝa ceremonio Bakers Hill 1993 Esperanto-Eldonantoj  
  Sferoj 8. noveloj sciencfikciaj kaj fantastaj 144 p     1993 Grupo NIFO  
LÓPEZ LUNA, Anastasio Aventuroj de Petreto 56p     1994 Buenos Aires Amigos de López Luna
HOFSTÄTTER, Gottfried Ĉar ŝi amis germanan soldaton... : kaj kvar aliaj historietoj 56 p   Steyr 1994 Esperanto-Preso Gotthof  
GROBE, Edwin Dia kolero 23 p   Tempe 1994 Eld. Arizona Stelo  
SÁRKÖZI, János Eva kaj Adamo 42 p Malgranda romano por komencantoj / Ilustris Péter Péter.   1994 Debrecen Debrecena Bulteno
MARKHEDEN, Malte Grajnoj : rakontoj, historioj ktp 58 p : ilustr   Strömsnäs 1994 [Markheden]  
GROBE, Edwin Hohokamaj fantomoj verkita 23 p   Tempe 1994 Eld. Arizona Stelo  
GBEGLO, Koffi Kaj kio poste? 16 p   Rotterdam 1994 Fondaĵo Afriko de Universala Esperanto-Asocio  
GROBE, Edwin La f-vorta nepo 23 p   Tempe 1994 Eld. Arizona Stelo  
GROBE, Edwin La korea saketaso 19 p   Tempe 1994 Eld. Arizona Stelo  
MOLLISON, Aleksandro R. La Mastrino de Deuntrun : historia novelo 34 p   Dundee 1994 [Eld. Kelto]  
MOLLISON, Aleksandro R. La sklaroj : futura novelo 64 p   Dundee 1994 [Eld. Kelto]  
GROBE, Edwin Malvizito al Tulumo 19 p   Tempe 1994 Eld. Arizona Stelo  
GROBE, Edwin Necesejaj rakontoj : du dulingvaj noveloj, origine verkitaj en Esperanto kaj tradukitaj anglen de la verkisto - Bathroom tales : two bilingual short stories, written originally in Esperanto and translated into English by the author 15 p Parko-Monsuo , Kozaka 'Gopako' Tempe 1994 Eld. Arizona Stelo  
GROBE, Edwin Oklahomaj kontrabandistoj 18 p   Tempe 1994 Eld. Arizona Stelo  
SÁRKÖZI, János Paĝoj por komencantoj : (tamen ne por infanoj) 54 p   Debreceno 1994 Debrecena Bulteno  
GATES, Ronald Cecil Refoje krimnoveloj sep 90p   Matraville 1994    
GOLDEN, Bernard Ŝamanoj en la kosmo 43p sciencfikcia   1994 Triesto Triesta Esperanto-Asocio
PIRON, Claude Sen pardono : récit bilingue traduit et commenté, lecture pour débutants 12 p.     1994 Vienne Pro Esperanto
MOLLISON, Aleksandro R. Triopo de ama siropo : tri noveloj pri malpermesata amo 60 p La amorantino , La gejunuloj , La biciklisto Dundee 1994 [Eld. Kelto]  
JASIK, Hans (HAYASI Kenn) Du neĝeroj Tri erotikaj rakontoj 105 p Ilustr.: Hoori Osamu Oosaka 1995 Riveroj  
PYSTYNEN, Raimo Finnaj fragmentoj : memore al mia avino 75, 32 p : ilustr, mapo   [Hyvinkää] 1995 Oy mendoservo Ak  
MOLLISON, Aleksandro R. Intrigo : tri frivolaj rakontoj 59 p La politikistino   1995 Debi La tri edzinoj
RASKU, Erkki Iu finna infanaĝo : [ses rakontoj] 13 p : ilustr   [Tampere 1995 Rasku]  
CAMACHO, Jorge La ĉapo de la sterko-vermo   eksperimenta   1995    
BAKO, Sándor J. - PIRON, Claude La Dorsosako de Panjo Rut' 109 p   Vieno 1995 IEM  
ROOVER, Rik de = De Roover, Rik = DeRoover, Rik La ruĝa hirundo 63 p   Antwerpen 1995 Verda Stelo  
GROBE, Edwin Murdo en la preĝejo 31 p   Tempe 1995 Eld. Arizona Stelo  
NEDELĈEVA, Nevena Patrina koro : rakontaro 147 p   La Laguna 1995 Régulo  
MIRSKA, Zofia Pimpulino : kaj aliaj rakontoj 16 p   [S. l.] 1995 Aŭtora eld.  
MATTHIAS, Ulrich Ŝia unua amo : kaj aliaj rakontoj 9 p   [Neckarhausen] 1995 Eld. malgrandkvante de la aŭtoro  
THORSEN, Poul Stokita vino : rakontoj 103 p : ilustr La granda draŝmaŝino , En prizono , Fervoj-trampe tra Kastilio , Ekster ĉiuj nromoj , Blinde tra Balkano , Déjŕ-vu , Anstataŭ recenzo , Birdo plej libera riskas la kaĝon , Klaŭnoj en la katedralo , Flankvoje , Anus Mundi , Vudu en Rio Pisa 1995 Edistudio  
  Maŝino kiu kriis, La 105 p. enhavas: Steele, Trevor: Samuel Birrubali Rossiter Horsefield, L G: La maŝino kiu kriis Payson, Edward Saxton: La fantoma edzino Piron, Claude: Skribaĵo! De kie? Stuttard, Mason: La virineto en bluo Boulton, Marjorie: La sekreto de la Vieno 1995 Pro Esperanto  
  Tempo fuĝas : dudek kvin rakontoj el Monato 1980 - 1994. Redaktis: William Auld. Ilustris Hector Palacios, Jomo Ipfelkofer kaj Hugo Fontyn. 159 p   enhavas: Mahé, Jacques-Louis = Lorjak : Malmorale : Povu sciencistoj ne profundigi!... Ergatis, Antropoido: Sapiensopolis... Cazzaro, Gianfranco: Du mikrorakontoj 1995 La transplantado La ĉasado... Jozo: Miksilo... Auld, William: Tempo fuĝas...
DOLGIN, Grigorij Al juna amiko : por legantoj aĝaj 5-15 kaj ankaŭ ĝis 95 jarojn 159 p :  ilustr, multaj muziknotoj   1996 Odeso Moskvo
BRAŬN, Petro Amerika skizlibro. Eroj el poeta vivresumo 59 p Edinburg (Usono)   1996 Petro Braun  
SÁRKÖZI, János Filmo por pli ol 16 jaruloj : kaj aliaj noveloj 41 p   Debreceno 1996 Debrecena Bulteno  
JOHANSSON, Sten Ĝis revido krokodilido! : Dek kvin noveloj originalaj 69 p   Skövde 1996 Eld. Al-fa-bet-o  
KANKKUNEN, Aira Kaj tiam floris la ĉerizarboj... : I: Kune kun miaj kunvojaĝantoj, II: Viv-observoj 116 p   Hyvinkää 1996 Oy Mendoservo Ak 1997 Göteborg [Kankkunen]
BECKER, Ulrich La aĵoj kaj la sezonoj 114 p : ilustr   Vieno 1996 Pro Esperanto  
GROBE, Edwi n Matenmanĝo ĉe la cirko 22 p   Tempe 1996 Eld. Arizona Stelo  
MIRSKA, Zofia Sortomokoj : rakontoj 34 p   Kielce 1996 Mirska  
GATES, Ronald Cecil Tria kolekto de krimnoveloj 84p   Matraville 1996    
NEMERE, István Amparolo 80 p Kapreoloj en la nokto , Mirakletoj , La sciigo , Viola , Stelveturanto , Orokula hundo , La gasto , La konko , La stranga fremdulo , Surmonte , Adana , Altiro , Retuŝo , Vintra brilo , Aŭroro Skövde 1997 Al-fab-et-o  
MIRSKA, Zofia Destino 75 p   Kielce 1997 [Eld. de la familio Mirski]  
FERNÁNDEZ, Miguel, CAMACHO, Jorge, NEVES, Gonçalo, Liven Dek (GUTIÉRREZ, Miguel) Ekstremoj 207 p.   Vieno 1997 IEM = Internacia Esperanto-Muzeo  
STEELE, Trevor Falantaj muroj kaj aliaj rakontoj 160 p Vieno   1997 IEM  
GROBE, Edwin Helpa mano 26 p   Tempe 1997 Eld. Arizona Stelo  
ENGHOLM, Stellan La lupo sur la kapitolo : kaj aliaj noveloj 93 p La fajrofesto Vieno 1997  IEM = Internacia Esperanto-Muzeo Silenta Fredriko
GROBE, Edwin La ŝtonadoranto : dulingva novelo, verkita origine en Esperanto - The stone-worshiper: a bilingual short story, written originally in Esperanto by U.S. author 19 p   Tempe 1997 Eld. Arizona Stelo  
MIRSKA, Zofi a Nereala mondo : rakontoj 64 p   Kielce 1997 [Eld. de la familio Mirski]  
OOZATO Yosizumi Nimfo 64 p   [Miyasaki] 1997 Oozato  
AULD, William Pajleroj kaj stoploj : elektitaj prozaĵoj 342 p   Rotterdam 1997 UEA  
SEABRA, Manuel de Promeso en obskuro 110 p Princinoj de la dezerto , Deely Bobbers por Lucy , Naivuloj , La reĝino , La Karmo kaj la Jonio , Po cent vortojn minute , La sekva, bonvolu! , La konkero de la Ruĝo Placo , La karameloj de la Vicen?a , (Preskaŭ) romantika historio , Panjo de sia filino , Haringoj por Julieta , La vento el la insuloj , Kataluna masaĝo , La kambaraba-oj , La programo por tiuj kiuj ne dormas , La kunulo kun la valizo , La fuĝo , Kia nokt' , Ploranta Europo , La tago fariĝos nokto , Limo Vieno 1997 IEM  
SZCZUREK, Kazimierz = Ŝĉurek, Kazimjeĵ Rakontoj ĉe kandela flamo 70 p : ilustr   Beauville 1997 Eld. Laŭte!  
FRANCIS, John Islay Tri rakontoj pri la miljara paco 109 p   Antwerpen 1997 Flandra Esperanto-Ligo  
MIRSKA, Zofia Vizitoj de fantomoj 67 p   [Kielce] 1997 Eld. de la familio Mirski  
  Ŝtonetoj barlastonaj 26 p : ilustr Redaktis Arnoldo Pitt. enhavas: Brown, Chadwin: Ĉiutaga vivo sur boato... Hattan, S. G.: Edinburgo: 1939 - 1940... Kind, Alwyn: Verd-ire... Kind, Alwyn: La pruntitoj... Warren, Jack: La trafiksireno... Pitt, Arnold: FOR - fremdlingva lingvoinstruado... MacDowall, Ian: La vidin [S. l.] 1997 Barlastonanaro  
KARPUNINA, Lena Miŝka Voropajev Bela Mortpafitaj pomoj La bato 1997 Anakondo Jaŝa
JACOBSON, Stig ERARO 82 p Nokto en policejo  Skövde  1998 La korktirilo Sincere via...
BRONŜTEJN, Mikaelo Jen, denove... 119 p   Moskvo 1998 Impeto  
ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) La paneo kaj aliaj noveloj 159p   Vieno 1998    
FARJON DE LAGATINERIE, Jacques-Franky Verkaro de J. F. Farjon de Lagatinerie 77 p La blanka balenido , Ĉu fantomoj trinkas teon? , Revo , Ĉu la Infano Jesuo vere skribas per inkkrajono? , Kumamoto   1998 Harada  
  Vivo kaj morto de Wiederboren: 12 humuraj kaj satiraj noveloj 80 p. Noveloj de William Auld, Clelia Conterno Guglielminetti, Lorjak, István Nemere, Aleksandr Parfentjev, Reto Rossetti, Viktor Sapoĵnikov, Raymond Schwartz, James Herbert Sullivan, Sándor Szatmári, Ferenc Szilágyi, Johán Valano Jekaterinburg 1998 Sezonoj  
STEELE, Trevor Australia felix 132 p La raketo de Freddy revenas , La sunleviĝa ceremonio , Liberigita perspektivo , La stultulo , Por savi nigran animon , Samuel Birrubali Rossiter , La koroboria vespermanĝo , Koro kaj kapo , Orienten el Perto , Inter novaj amikoj , Amo kaj muŝoj Vieno 1999 IEM  
METZ, Zdravka Bestoj en nia domo 60 p   Montrealo 1999 . Eld. Esperanto-Societo Kebekia  
GARCÍA, Higinio Kapturnoj 160 p Novelaro Antverpeno 1999 FEL  
CIBULEVSKIJ, Dmitrij Mihajloviĉ Literaturaj provoj : [elektitaj rakontoj, originale verkitaj kaj tradukitaj, kaj poeziaĵoj] 68 p : ilustr Rememoroj , La sentoj de envio , Ne skribi... , Ĉe taltejo , Konversacio , 30 tagoj de vojaĝo aŭ 1500 kilometrojn da vojo , Ĉefaj difektoj de virinoj kaj metodoj de refunkciigo , "Pri vi la pensoj miaj estas" , "Ne plu okazos samo!"   1999 Aten Ĥarkiv
SALT, Betty Lito apud la fenestro : rakontoj, teatraĵetoj, poemoj 108 p   Rotterdam 1999 UEA  
GÄLLMO, Gunnar Mokrokalvo la gigantegegego 72 p   Skövde 1999 Eld. Al-fab-et-o  
SAMODAJ, Vladimir Ne nur legendoj, ne nur pri SEJM 175 p : ilustr Moskvo   1999 Impeto  
ROSBACH, Johan Hammond Nomoj 73 p Lionardo , Bobo , Gwynplaine , Cecilia , Callipygue , Anemone , Animalo , Manuela , Hugo , Lara , Galileo Galilei , Julia , Kolbold , Adolf , Mowambo , Kamma , Ega , Profesoro Kalson Antverpen 1999 Flandra Esperanto-Ligo  
KORĴENEVSKAJA, Nina Vivo gaja kaj malgaja... sed interesa!  74 p   Moskva:  1999 Eŭropa Jura Universitato Justo  
KARPUNINA, Lena La bato 125 p   Antwerpen 2000 FEL 2a eld. Impeto, Moskvo, 2006 (160 p. inkl. tri novaj rakontoj).
BAKO, Sándor J - PIRON, Claude La kisa malsano. "Tiaj ni estas", Volumo 2 119p   Vieno 2000 IEM  
  Sferoj 10. noveloj sciencfikciaj kaj fantastaj 208 p     2000 Grupo NIFO  
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi La fermita konko 80 p   Skövde 2001 Al-fab-et-o  
JOHANSSON, Sten La krimo de Katrina, facila rakonto 36 p   Skövde 2001 Facil-lega serio de Al-fa-bet-o 2a eld. JELK 2007
CODJO, Jean La paŝo senelirejen 38 p   e-libro 2001 papera eldono FEL 2007.  
CIBULEVSKIJ, Dmitrij Mihajloviĉ Literaturaj provoj 2: [orig. rakontoj, poemoj, tradukaj prozaĵoj] 58 p Ĥarkiv   2001 [Cibulevskij]  
BRONŜTEJN, Mikaelo Mamutido Miĉjo. Legolibro por komencantoj 51 p "Impeto" Moskvo 2001 2001, 2a eldono  
SIGMOND, Júlia Mi ne estas Mona Lisa. Rakontoj 64 p Berkeley Bero 2001    
NEGRO, G.C. Padanaj rakontoj - Historioj de l' Montoj kaj de l' Granda Rivero 43 p   Skövde 2001 Al-fab-et-o  
RIVIČRE, Christian Ŝak-vojo Noveloj 88 p Nantes La aŭtoro 2001    
  Mondoj - 34 originalaj rakontoj de 30 Esperantaj verkistoj el kvin kontinentoj. Rikolto 2001     KLEKS 2001    
GUMŔ I CLAVELL, Salvador   Kiam floras la timianoj   100 p.   prozo kaj poezio originalaj   Barcelono  2001  Kataluna Esperanto-Asocio  
CODJO, Jean Dialogo inter surduloj 58 p   e-libro 2002 papera eldono FEL 2007.  
ROSBACH, Johan Hammond Fajrejo. Skizoj kaj noveloj. 147p  26 originalaj prozaĵoj, ilustritaj de la aŭtoro Ascoli Piceno / Venafro:  2002 Gabrielli / Eva  
JOHANSSON, Sten Kion ajn facila rakonto 61 p Stockholm   2002 Eldona Societo Esperanto  
BAKO, Sándor J - PIRON, Claude La meteoro. "Tiaj ni estas", Volumo 3     Vieno 2002 IEM  
VÁŇA, Vladimír Rakontoj ne nur ŝercaj. Ilustrita de Pavel Rak 128 p.   Dobřichovice (Prago) 2002 Kava-Pech,   
JOHANSSON, Sten Vojaĝo kun Katrina, facila rakonto 60 p   Skövde 2002 Facil-lega serio de Al-fa-bet-o 2a eld. JELK 2007
PORTELLA, Luiz 13 oktobro 1582 26 p Porto Alegre   2003 Torixoréu Libroj  
CHMIELIK, Tomasz La Horloĝo 23 p   Svidnik 2003 Libro-Mondo  
AFOLARANMI, Adebayo Ola La Instruisto 53 p     2003 Fondaĵo Afriko  
ERTL, István La postdomo. Paŭsaĵo 86 p Rotterdam Bero 2003    
BROWN, Harold Leteroj el Svedio 46 p Londono Londona E-Klubo 2003    
  La deka logo. Omaĝe al Liven Dek. Kompilis Ana Manero. 214 p.. e-libro   2003    
JOHANSSON, Sten Katrina malfruas, facila rakonto 49 p   Skövde 2004 Facil-lega serio de Al-fa-bet-o 2a eld. JELK 2007
MATKOWSKI, Eugeniusz Verse rakonte novele 60 p     2004 Toruń Flamo
ŜEVĈENKO, Dmitrij, ANIŜJENKO, Marija   Lumturo   36 p.   novelo   Moskvo  2004  Impeto  
JOHANSSON, Sten Amaro 222 p. 30 noveloj. Chapecó 2005 Fonto  
STEELE, Trevor Diverskolore 112 p Kaliningrado   2005 Sezonoj  
RIVIČRE, Christian Kronikoj el mia tirkesto Mallongaj prozaĵoj diverstemaj plus kelkaj poemoj 127 p Nantes   2005    
SALOMON, Thierry La planedo de la senfelaj simioj 28p     2005 Budapest Abonasoft
JOHANSSON, Sten Pasteĉo. 25 stilpastiĉoj 168 p. ilustrita de Niko Voloŝin Rotterdam 2005 Bero  
RODIN, Sen Bildoj pri norda lando kaj aliaj rakontoj. 360 p Antwerpen FEL Stafeto 2006    
Princo Henriko = Prince Henry Ozoemena Ogúinye Festo de beno 24 p   Lomé 2006 ACE  
NKWIRIKIYE, Michel. Gasuku, la aventurulo 32 p   Lomé 2006 ACE  
NYECK LIPORT, Herman NGUEFACK ZEDONG, Ĉamberline   Historioj... Rakontu! Instruaj rakontoj el Afriko   2006 123 p Douala
  Samideanoj : Satiroj kaj humuraĵoj pri Esperanto kaj pri esperantistoj. Serio Legu kaj lernu, Volumo 2 80 p.   Kaliningrado 2006 Sezonoj  
BERVELING, Gerrit Ajnasemajne 92 p.     Chapecó  2006 Fonto   
KARPUNINA, Lena Neokazinta amo 150 p   Antwerpen 2007 FEL.  
KOUASSI KOUABLAN, Antoine   La regno de Kojikro   57 p.  Originala romaneto pri aferoj okazintaj en la okcidenta Afriko komence de la pasinta jarcento.   [S. l.]  2007  Esperanto por Evoluo  
PORTELLA, Luiz   Ŝi estas mia amiko.   38 p.  Facillingva rakonto en 11 ĉapitroj, kun vortareto post ĉiu ĉapitro   Braziljo  2007  Pentuvio  
El ombro: antologio de prozo el Rusio   Kompilis G.Arosev, N.Gudskov   100 p     Moskvo  2008  Rusia Esperantista Unio, Eldonejo "Impeto".  
MATTOS, Geraldo   La bona pineto.   23 p.     Chapecó  2008  Fonto  
WESTOVER, Tim   Marvirinstrato Originalaj Noveloj en Esperanto   212 p.     Lawrenceville  2009  Literaturo.net  
CODJO, Jean Aventuro en mondo de ŝajnigado 44 p.   Antwerpen 2009 Flandra Esperanto-Ligo  
BRONŜTEJN, Mikaelo   Lecionoj por knabo   128 p.     Moskvo  2009  Impeto  
ŜEVĈENKO, Dmitrij, STRIGANOVA, Anna   La tero, kiu volis forflugi,  fabelaj noveloj   122 p.     Moskvo  2009  Impeto  
JASIK, Hans (HAYASI Kenn)   Formiko   145 p.   Trideko da facile legeblaj mallongaj prozaĵoj   Oosaka  2009  Riveroj  
JASIK, Hans (HAYASI Kenn)   Kafejo   123 p.   Manpleno da originalaj rakontoj facile legeblaj   Oosaka  2009  Riveroj  
CAROL, Luiza   Rakontoj por ĉiuj aĝoj   163 p.    Legolibro. Desegnaĵoj de Luch Ofer   Estremoz  2009  La Karavelo  
SIGMOND, Júlia   Novaj fabeloj pri Ursido Pu kaj Porketo. 12 fabeloj inspiritaj de "Winnie-la-Pu"    KD-o, verkis kaj rakontas Julia Sigmond   Cluj-Napoca  2009    
  Vizaĝoj. 175 p.  Novelaro 2000-2009 Stockholm  2010 Eldona Societo Esperanto   
ADJÉ, Adjévi El Togolanda saĝosako 55 p. Rakontoj el la vilaĝa vivo en Togolando. Embres-et-Castelmaure 2010    
RODIN, Sen   Nu, kaj do?  159 p.  Rakontoj, raportoj, recenzoj, revoj.   Kluĵo  2010  Exit   
SIGMOND, Júlia   Nomoj kaj sortoj. 12 rakontoj inspiritaj de 12 homoj kaj ilia sorto   110 p.     Cluj-Napoca  2011  Exit   
BRONŜTEJN, Mikaelo   Pri Dinjo, Diko kaj aliaj estaĵoj   60 p.     Moskvo  2011  Impeto  
DEK, Liven   Ne ekzistas verdaj steloj.   124 p.   60 mikronoveloj   Novjorko  2012  Mondial.  
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Mara stelo   110 p.     Moskvo  2013  Impeto  
MICONI, Massimo   La projekto   86 p.     Milano  2013  FEI   
MICONI, Massimo   La projekto   86 p.     Milano  2013  FEI  
SARAFIAN, Spiros   La Troja milito   157 p.   Reverko de konata helena mito   Ateno 2014    
STRIGANOVA, Anna   Miraklo de unu momento   48 p.   22 "momentoj" unupaĝaj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino.  Moskvo  2014  Impeto  
ŜEVĈENKO, Dmitrij, STRIGANOVA, Anna   Subtera suno   139 p.   Du filozofiaj fabelaj noveloj   Moskvo  2014  Impeto  
JOHANSSON, Sten   Kiam la vento turniĝos   112 p.   14 noveloj   bit-libro  2015  la aŭtoro  
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   La viro el la pasinteco   107 p.   23 noveloj verkitaj en 2012-14   Đurđevac  2015  Dokumenta E-Centro  
MAJSNER, Knal.   La roboj de Simon.   78 p.   bitlibro   Michael Lennartz  2015    
RAATS, Eddy   Rakontetoj   40 p.   Kvar rakontoj inspiritaj de sentoj aŭ spertoj de la aŭtoro   Edegem  2015  Monda Asembleo Socia   
RAATS, Eddy   La sagaa vojo de la aŭstria Oc-valo   101 p.   Popolaj rakontoj el la aŭstria Ötztal, reverkitaj en Esperanto   Edegem  2015  Monda Asembleo Socia   
RODIN, Sen, SIGMOND, Júlia   Kvodlibeto. Kvarmana mikspoto dutonala Rakontoj, eseoj, recenzoj, parte jam aperintaj en periodaĵoj.   338 p.   Cluj-Napoca   Exit  2015    
STRIGANOVA, Anna   Fabeloj de la mezepoko   47 p.   22 "mezepokecaj" fabeloj unupaĝaj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino.   Moskvo  2015  Impeto  
ACCIAI, Massimo   La Lingvovendejo     24 rakontoj    2016  FEI   
FERNÁNDEZ, Miguel   La vorto kaj la vento. Rakonta koliero   249 p.   Originalaj rakontoj verkitaj inter 1992 kaj 2015   Novjorko  2016  Mondial  
STRIGANOVA, Anna   Fabeloj pri malicaj estaĵoj   47 p.   23 unupaĝaj fabeletoj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino.   Moskvo  2016  Impeto  
CAROL, Luiza   Tikiriki Tok el Strobilo   60 p.   fabelecaj-realecaj rakontoj   Đurđevac  2017  DEC  
MAO Zifu   Amoro sen oro.   219 p.    Changde Hunan 2017  Anteo  
SIGMOND, Júlia   Fronto aŭ dorso. Mallongaj rakontoj   128 p.     Đurđevac  2017  DEC.  
STRIGANOVA, Anna   Fabeloj pri komenco   47 p.   unupaĝaj fabeletoj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino.   Moskvo  2017  Impeto  
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Dancanta kun ŝarkoj   114 p.   noveloj verkitaj en 2016-17   Đurđevac  2018  Dokumenta E-Centro  
SANTOS, Joăo José   De averio al harmonio / Do desconserto ao concerto   253 p.   Kolekto de rakontoj verkitaj, sendepende, en Esperanto kaj la portugala   s.l. 2018  La Karavelo  
SIGMOND, Júlia   Steĉjo-Fabeloj.    12 rakontetoj, kiujn la aŭtorino verkis memore al sia amata frato.   Cluj-Napoca  2018  Exit   
STRIGANOVA, Anna   Fabeloj pri amo   47 p.   21 unupaĝaj fabeletoj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino.   Moskvo  2018  Impeto  
VIANA, Paulo Sérgio   Nigra birdo kaj aliaj rakontoj   124 p.     San-Paŭlo  2018  Associaçăo Paulista de Esperanto  
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Ĉasisto de sonĝoj   108 p.  27 noveloj   s.l.  2019  Eldonejo Libera
SIGMOND, Júlia   Júlia Sigmondo 90. Rakontoj.   126 p.   Cluj-Napoca  2019  Exit   
               
GROBE, Edwin Antaŭparolo de "Kromnovelo" 19 p   Tempe sen jaro   Eld. Arizona Stelo
SLÖSSER-BRESLER, B.M. Erna. Kion Erna travivis en pinurbo 52 p Rakonto por junaj naturamantaj infanoj orig. en E.   sen jaro Dordrecht IKUE
GROBE, Edwin Gerŝvino en preĝejo 19 p   Tempe sen jaro   Eld. Arizona Stelo
BOULTON, Marjorie Kvarpieda kamarado. 48 p plus fotoj Stoke-on-Trent   sen jaro la aŭtoro  
FISCHER-GALATZ, Henriko La fabelo pri la granda turo kaj la malgranda doktoreto. 24 p Bukarest   sen jaro E-Centro Rumana  
PAYSON, Edward Saxton La fantoma edzino 31 p. Ne-Ne-Hofra, Olibano kaj Mirho   sen jaro Magdeburg Göring
GROBE, Edwin Perua venĝo 18 p   Tempe sen jaro   Eld. Arizona Stelo
THÉZARD, Joel Polusaj glacioj sub noktomeza suno 48 p Vojaĝnotoj ilustritaj per 30 laŭnaturaj desegnoj, fotoj, akvareloj kaj du kartoj.   sen jaro Paris Société Française pour la propagation de l'Espéranto
MARICH, A. Skizoj el mia propagandista vivo. 39 p Budapest   sen jaro La verda standaro  
JASIK, Hans (HAYASI Kenn) Trikoloretoj   [Porno-sub-Tero] Stafego. Ilustr: Maria Sana   sen jaro    
KORĴENEVSKAJA, Nina Vojaĝon en Italion 42, [26] folioj   [S. l.] sen jaro   Korĵenevskaja