VERKINTO ; Titolo ; Enhavo ; Paĝoj ; Urbo ; Jaro ; Eldonejo
DOMBROVSKI, Aleksandro = DAMBRAUSKAS, Aleksandro ; Versaĵareto ; 31 p. ; S.-Peterburg ; 1905 ; Wejsbut
BELMONT, Leo (= BLUMENTHAL, Leopold) ; Sonoj Esperantaj ; poemkolekto ; 1908
DEŜKIN, Georgo ; Elektitaj versaĵoj 1909 - 1956 ; Mia animo ; Amo! kiu ĝin ne sciis ; Al vivo mi volus ekkrii ; Ĵaluzo ; Al poeto-kunfrato (Al St. Ŝulhof) ; Lilit' ; Se en vivo ; Al nekonata lando ; Autune ; Sonoj ; Kantoj pri Esperanto I - V ; Bela sonĝo ; Al foririntaj kunfratoj ; E ; 54 p. ; Beograd ; 1957 ; Serbia Esperanto-Ligo
ELSKI, Wiktor ; ESKA ; Unuaj agordoj. ; Poezioj de Wiktor Elski kaj Eska. ; Łódż Stanislaw Miszewski, /1910/. ; 96 p.
HANKEL, Marie ; Sableroj ; poezio kaj prozo ;; 1911.
SCHULHOF, Stanislav ; Kion la vivo alportis : dek originalaj poemoj ; 30 p. :; Genčve ; 1911 ; Universala Esperantia Librejo
SCHULHOF, Stanislav ; Per espero al despero ; 25 p. ; 1-a eldono 1911 ; Vieno ; 1989 ; Pro Esperanto
TIFLISANO ; Poemaro. - Paris; L'Universala, 1911. ; 16 p.
BRAUN, Stanisław = ELSKI, Wiktor , KAROLCZYK, Stanisław = Eska ; Unuaj agordoj ;;; 1912
DEŜKIN, Georgo ; Versaĵoj ; Libro unua. ; Bucuresti ; Editura Esperanto, 1912. ; 34 p.
KOSLOWSKI, Czesław ; Petaloj ; Aro da versaĵoj originale verkitaj en Esperanto. ; Kiev ; la aŭtoro, 1912. ; 29 p.
SCHULHOF, Stanislav ; Aŭtunaj floroj : dek originalaj poemoj ; 29 p. ; Genčve ; 1912 ; Universala Esperantia Librejo
SENTIS, Henri ; Por Esperanto ; 53 p. ; Grenoble ; 1912 ; Allier
DEVJATNIN, Vasilij Nikolajeviĉ ; Unuaj Esperantaj satiroj ; 16 p. ; Leipzig ; [1912 proksimume] ; Esperanto-Propaganda Instituto
GRABOWSKI, Antoni ; El parnaso de popoloj Poemaro ; Saarbrücken, 1983 ; 236p ; Represo de la originala eldono el 1913 ; Originalaĵoj kaj tradukoj (el 30 lingvoj) de la pionira kaj influa beletristo
MANTO, Bela (MIRSKI, Boris) ; La dorna karesilo ; versaj fabloj ; Varsovio 1917; 32 p.
MIĤALSKI, Eŭgeno ; La unua ondo ;. 1918
SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de ; Ŝipopereo (poemo) ; kaj la iluzio kaj la tempo. ; Madrid ; San Lucas ĉ., 1920. ; 16 p.
SENTIS, Henri ; En montoj ; 30 p. ; Grenoble ; 1920 ; Sentis
KALOCSAY, Kálmán ; Mondo kaj koro ; Poemoj. 2a milo. ; Budapest ; Per Esperanto al la tutmondo, 1921. ; 32 p.
BAENA, Nuno ; La Forgesito ; Ama stelaro. Tradukaĵoj kaj originalaĵoj. ; Marktredwitz ; Oskar Ziegler, 1922. ; 128 p.
BAGHY, Gyula (Julio) ; Preter la vivo : poemaro ; Tra Siberio ; Siberia romanco ; Revoluciaj dioj ; Mia patro kaj mi ; Inter kaptitoj ; Idilio ; L' aŭtuno ; Ama danco ; Ŝanĝitaj vivoj ; Estas jam tempo ; Ŝi ; Agordo ; La amo ; Mi ; Konfeso ; Rememoriĝo ; La majstro mortis ; Ĝemo ; Su ; 94 p. ; 1922; Budapest ; 1931 ; Eld. de Literatura Mondo
GRENKAMP-KORNFELD, Salo ; Krioj de l'koro ; /poemoj/. ; Jaslo ; E-ista Voĉo, 1922. ; 31 p.
KAPLAN, M.L. ; Akordoj esperantaj. - Białystok ; Presejo Viktoria, 1922. ; 31 p.
MIĤALSKI, Eŭgeno ; Du poemoj ;. 1922
RIEDL, L. ; Dum tagoj kaj dum noktoj ; Poemoj. ; Praha ; L. Riedl, 1922. ; 22 p.
GRAU CASAS, Jaume ; Amaj poemoj. - ; 1924.
OLSHVANGER, Immanuel ; Eterna sopiro. - Wien ; Societo Danubio, 1925. ; 31 p.
PIZZI, Francesco ; En la mondon venis nova sento ; 1925.
IZGUR, E. ; Je la Nomo de l'Vivo ; Filozofi-lirikaj fragmentoj / Enkonduko de E.Lanty. Antaŭparolo de N.Kruchinin. ; Leipzig ; SAT, 192?.
BAGHY, Gyula (Julio) ; Pilgrimo : poemaro ; 132 p. : bibliogr. p. 130 ; 1926; [Budapest] ; 1991 ; Eld. Fenikso
JUNG, Teo ; La alta kanto de la amo ; Laŭ malnova legendo rekantita originale en E. ; Horrem b. Köln ; HdE, 1926. ; 40 p.
SCHWARTZ, Raymond ; Verdkata testamento ; 121 p. : ilustr. ; Paris ; 1926 ; Solsona
GRAU CASAS, Jaume ; Novaj amaj poemoj. - Barcelona; s.l., 1927. ; 32 p.
SMIT, Adalberto ; Fajreroj ; 1a poemaro. ; Laren ; S.A. Holanda Esperanto Oficejo, 1927. ; 63 p.
BERARU, Miŝu ; Spite la vivon! : Mezgajaj poemoj originalaj kaj parodiaj ; 107 p. ; Berkeley, Calif. ; 1-a eldono 1928; 1998 , Eld. Bero
SCHOOR, Jan van ; Amo kaj poezio. - Antwerpen; la aŭtoro, 1928. ; 95 p.
MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Prologo ; Jubilea Kolekto de Originalaj Poemoj 1918-1928. ; Leipzig ; SAT, 1929. ; 64 p.
ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Originala verkaro ; Kolektitaj kaj ordigitaj de d-ro Joh. Dietterle ; Hirt & Sohn ; 1929 ; Leipzig; 604p ;
HESSE, Herbert ; Sonoj novaj kaj malnovaj ; Originalaj versoj. ; Köln ; HdE, 1930. ; 24 p.
SMIT, Adalberto ; Roseroj ; 2a poemaro de A.S. ; Den Haag ; N.V. Hoh. Ykema, 1930. ; 64 p.
ŽRIMA, Ž.M. ; Poemo de l'Plugisto ; Originale verkita. ; Leipzig ; SAT, 1930. ; 63 p.
KALOCSAY, Kálmán ; Streĉita kordo : poemoj ; Eĥo de forta voko ; Sonorilludo ; Korojn supren ; Jam kreskas la semo ; Ni laŭdu lin ; Naiva poemeto ; Mortis Grabowski ; La renkonto de kantoj ; Kongresa runo ; Dolora saluto ; Versoj leoninaj ; Prologo antaŭ Ginevra ; Himno de amo ; En ; 189 p. ; Budapest ; 1931 ; Literatura Mondo
NASH, Geoffrey Dalrymple ; "Miniaturoj" ; Al frato alilanda ; Blua kufeto ; Tir-kurteno ; Alpa vesper- lumo ; Fiŝ-kapatado ; La serĉantoj ; Antikva gaela dom-moto ; L' am-krio ; Veko Asfodela ; Budhana petego ; Nigrula spirit- kanto ; Vespera harmonio ; Al eta praonklino ; La a^ ; 57 p. ; London ; 1931 ; Esperanto Publ. Co.
SCHWARTZ, Raymond ; La stranga butiko / Ilustr. Raymond Laval. - Paris; Esp. Centra Librejo, 1931. ; 127 p.
ITO, Saburo (ps. I.U.) ; Verda parnaso ; Originalaj k. tradukitaj poemoj. ; Tokio ; Jap. E-Inst., 1932. ; 128 p.
PIZZI, Francesco ; La Protektanto ; Kristana poemo. ; S.Vito al Tagliamento ; Paolet, 1932. ; 22 p.
SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de ; Mia poezio. - Madrid; Hispana E-Asocio, 1932. ; 64 p.
BAGHY, Gyula (Julio) ; La vagabondo kantas. Simplaj versoj. - Budapest ; La geamikoj de la aŭtoro, 1933. ; 64 p.
BARANYAI, Imre = Emba ; La profeto ; poemoj originalaj kaj tradukitaj ;;; 1934
Dek du poetoj ; Red. Kalocsay ; Poemoj de Hendrik Adamson, Hilda Dresen, Brian Price Heywood, Nikolao Hovorka, N. Kurzens, Georges E. Maura, L. N. Newell, Amalia Nuńez-Dubus, Alfred Schauhuber, Ezra Clark Stillman, Francisko Szilágyi, Ludoviko Totsche, ; Budapest ; 1934 ;
KALOCSAY, Kálmán ; 12 poetoj, poemlibro. - Budapest; Literatura Mondo, 1934. ; 127 p.
MIĤALSKI, Eŭgeno ; Kantoj de l' amo kaj sopiro ;. 1934
ZAMENHOF, Felix ; Verkoj de FeZ ; Plena verkaro de Dro Felikso Zamenhof ; Budapest: Literatura Mondo, 1935. - 271 p. : ilustr.
GRAU CASAS, Jaume ; La lasta poemo. - Barcelona; s.l., 1936. ; 31 p.
DOMÉNECH I MAS, Artur ; Poemoj. - Barcelona ; s.l., 1937. ; 40 p.
LIVENTHAL, Nicolai ; Esperantio - ĉefe en Danio ; Epigramoj kaj poemoj. ; Nykřbing ; Sefo, 1937. ; 16 p.
BARANYAI, Imre = Emba ; En ekzilo ;;; 1938
KURZENS, Nikolajs ; Mia spektro : poemoj 1931-1935 ; Ne ĝenu vin... ; Hodiaŭ ; Senti vin ; Estas kortuŝe ; Mi fuĝis for ; Disiĝo ; Mi pasos nun for ; Memortago de la mortintoj ; Lia Lo ; Konfeso ; Al iu ; Forgesi ; Virino ; Fajro kaj fulgo ; Mi rapidas tra la vivo ; Kial mi turnu min ; 64 p. ; Budapest ; 1938 ; Literatura Mondo
NEWELL, Leonard Nowell Mansell ; Kolektitaj poemoj : kun biografio ; La velŝipo ; La lasta ; Parizo ; Songo ; La ruĝa tramo: Printempo en Londono ; Strofoj laŭ la japana maniero ; Al la skribo - el pereonta civilizacio ; La Toskano ; Afrika nokto ; Efemereco ; Blindiga sun' apogas sian diskon ; La astrono ; 80 p. ; Manĉestro ; 1938 ; Esperantaj Kajeroj
THIRIN, Jen = Tirinaro, Dan = Dan, Tirinaro ; La liberpoeto : idealisto Dan Tirinaro ; La malamiko ; La pordo ; La antaŭskribo ; La libero ; Se eĉ bonsorto ne brilus al mia vojaĝo ; La liberrajto ; Fi, pigmea etordo ; Fi, pigmea insulo ; Adiaŭi ; Mia nova patrio! ; La sudmara insulo ; Hindio ; La Arabia dezerto ; La vojaĝ ; 160 p. : ilustr. ; Paris ; 1938 ; Thirin
KOHEN-CEDEK, Josef ; Tiberio ; Poemaro. ; 1942.
THEVENIN, Lucien ; La vana kanto ; Versoj dediĉitaj el la internacia amikeco. ; Lyon ; Kompreni, 1947. ; 64 p.
AGAMJAN, Saribek ; Ŝercaj ekspromptoj ; Amikaj biografi-skizoj de E-grupanoj. ; Stuttgart ; s.l., 1949. ; 28 p.
AULD, William; DINWOODIE, John S.; FRANCIS, John; ROSSETTI, Reto ; Kvaropo ; Poemoj. ; La Laguna ; J. Régulo, 1952.
VANSELOW, Karl ; Nia lingvo Esperanto ; Elektita poezio por deklamo kaj por kanto. 3a kajero de 1a serio. Ardesia-eldono. ; Berlin ; Berliner Esperanto-Verlag, 1952. ; 31 p.
MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; La tento de la junulo ; 18 p. ; Rio de Janeiro ; 1953 ; Cooperativa Cultural dos Esperantistas
THORSEN, Poul ; Rozoj kaj urtikoj : poemaro tradukita kaj originala en Esperanto; 117 p. : ilustr. ; Kopenhago ; 1954 ; Komuna Konversacia Klubo
BOULTON, Marjorie ; Kontralte : ; 286 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1955 ; Régulo
JUNG, Teo ; Ek al batal'!. - Köln; HdE, 1955. ; 12 p.
MURGIN, Canko ; Kantoj por la paco ; Poemaro originale verkita. ; Sofia ; Bulgara sekcio de MEM, 1955. ; 20 p.
AULD, William ; La infana raso ; Poemo en 25 ĉapitroj. ; La Laguna ; Stafeto, 1956. ; 106 p.
KALOCSAY, Kálmán ; Ezopa saĝo ; 77 fabloj verse reverkitaj / Vinjetoj de Borge Hamberg. ; Kopenhago ; Koko, 1956. ; 127 p.
NISIMURA Masao ; Edelvejso ; 214 p. ; Esperanta Kooperativo ; Osaka ; 1956
BOULTON, Marjorie ; Cent ĝojkantoj ; 46 p. : ilustr. ; [Stoke-on-Trent ; 1957 ; Boulton]
CLARK, Brendon ; Kien la poezio?. ; - Rickmansworth EPC, 1957.
PETROVIĈ, Svetislav S. ; Sonetkrono por la esperantistaro ; Okaze de la 70-jara jubileo de Esperanto Julio 1957. ; Beograd ; Serbia Esperanto-Ligo, 1957. ; 32 p.
BOULTON, Marjorie ; Eroj ; Tero : al Tibor Sekelj, esploristo kaj antropologo ; La vivanta papilio ; Libero : por D-ro Ivo Lapenna, internacia juristo kaj batalanto por homa libero ; La delira papilio ; Vero : al Reto Rossetti, dufaka artisto ; La filigrana papilio ; 707.092-B.Esp-087 ; [Hexham ; 1958 ; Boulton]
Esperanta antologio : poemoj 1887-1957 ; redaktita de W. Auld ; 640 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1958 ; Régulo
KOCK, Edwin de ; Kvin elementoj ; Poezia verko el mia esperantista infanaĝo 1957-1958. ; Somerset West (Sudafriko) ; la aŭtoro, 1970. ; 60 p.
BOULTON, Marjorie ; Eroj kaj aliaj poemoj. - La Laguna ; Stafeto, 1959.
CHAVES, Sylla ; Animo prisma / Prezento Ismael Gomes Braga. - Rio de Janeiro; Kult. Kooperativa de E-istoj, 1959. ; 112 p.
MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; Miniaturoj : speciala omaĝo al Zamenhof - 1859-1959 ; 77 p. ; Rio de Janeiro ; 1959 ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj
RAGNARSSON, Baldur ; Ŝtupoj sen nomo ; 127 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1959 ; Régulo
ROSSETTI, Reto ; Pinta krajono ; 128 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1959 ; Régulo
AULD, William ; Unufingraj melodioj ; 126 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo
FRANCIS, John Islay ; Junaĝa verkaro ; Pri la Esperanta literaturo ; Blanka pavo ; Tamen perdota ; La ruĝa ĉapelo ; Rozoj por la sinjorino ; Tri vitraĵoj ; Pli saĝa ol venĝo ; Saluto al Zamenhof ; Kristnaska rimaĵo ; Revas fiŝoj ; Autuna vespero ; Tra l' silento ; Ĉu ; 142 p. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo
MATKOWSKI, Eugeniusz ; Poemoj. - Rio de Janeiro ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1960. ; 107 p.
THORSEN, Poul ; Pluk ; Miniaturoj. ; Aarhus ; Dana Laborista E-Asocio, 1960. ; 96 p.
URBANOVÁ, Eli ; Nur tri kolorojn ; 139 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo
ĜIVOJE, Marinko =GJIVOJE, Marinko ; Reeĥoj ; Jugoslavia poemaro (poemoj de 19 aŭtoroj) / Prologo Marinko Ĝivoje. Enkond. M.Boulton. ; La Laguna ; J. Régulo, 1961. ; 111 p.
KOCK, Edwin de ; Ombroj de la kvara dimensio ; 159 p. ; La Laguna ; 1961 ; Régulo
URBAN, Ŝtefo ; Nova Ezopo ; 127 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1961 ; Régulo
BARANYAI, Imre = Emba ; Ekzilo kaj azilo : Poemkolekto. ; 164 p. ; La Laguna ; 1962 ; Régulo
BEAUPIERRE, Henri (= VATRÉ, Henri) ; Specimene ; Parodioj k. pastiĉoj. ; La Laguna ; J. Régulo, 1962. ; 132 p.
GEORGIEV, Ivan St. ; Provo alfronti la vivon ; 111 p. ; La Laguna ; 1962 ; Régulo
STRANĜANSKI, Nikola ; Pacemo ; Honore al 48 universalkongreso en Sofio / Redaktis A. Seikof. ; Sofia ; Slava Esperanto-Asocio, 1963. ; 64 p.
THORSEN, Poul ; Sen paraŝuto : [poemaro tradukita kaj originala]; 143 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1963 ; Régulo
VAHEN-SVETINOV, Damjan ; Krioj el mallumo ; Poemkolekto. ; Ljubljana ; s.l., 1963. ; 64 p.
WARINGHIEN, Gaston = Maura, G. E. = Nurak, A. = Papadiamantopoulos, A. ; Duonvoĉe : ; 179 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1963 ; Régulo
ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Paroladoj kaj poemoj ; Rio de Janeiro, 1963 ; 155p ; Aldone: Festparolado de I Lapenna en la 45a UK
LOGVIN, Aleksandr Porfirjeviĉ = Liljer ; Sur la vivovojo : poemoj ; 115 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1964 ; Régulo
TÁRKONY, Lajos ; Soifo : poemkolekto. ; 231 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1964 ; Régulo
Japana kvodlibeto ; Komp T ; Nakamura, Miyamoto M ; La Laguna, 1965 ; 127p ; Originalaj kontribuoj de naŭ prozistoj kaj naŭ poetoj
WLODARCZYK, Walerian ; Mio mia. - Vroclavo ; Pola E-Junularo, 1965. ; 68 p.
BAGHY, Gyula (Julio) ; Ĉielarko : antologio de fabeloj originale en versoj reverkitaj ; Alo Dino kaj la edzina ruzo ; Mvajnun kaj Nandar ; Meng Ĉiang kaj Van ; Knabinoj de Muhu ; Mahadeva kaj la unua virino ; Sagaca knabino ; Uraŝima ; Zanahari kaj Zatovo ; Kiel fariĝis la blanka homo? ; Pigra Petro ; Deziro de grandveziro ; 111 p. ; La Laguna ; 1966 ; Régulo
ĈALDAJEV, Viktor , GAZIZI, Gafur, LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ , KRIS, Alen ; Kvarteto ; 78 p. ; Jekaterinburg ; 1966 ; Sezonoj
ADAMSON, Hendrik ; Vesperkanto ; 131 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo
DRESEN, Hilda ; Norda naturo : poemaro ; 143 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo
HAJKISTA KLUBO ; Suito '67 ; Hajkaro / Tanaka, Yamada, Murata, Tomita, Ueyama, Miyamoto. ; Oosaka ; KLEG, 1967. ; 52 p.
JUNG, Teo ; Ho donu al mi vastan koron! ; Kompozicio en versoj ; Scheveningen ; HdE, 1967. ; 15 p.
KOCK, Edwin de ; Fajro sur mia lango : poemaro ; 119 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo
MATTOS, Geraldo ; Arĉoj ; Sonetaro / Antaŭparolo de G.Waringhien. ; La Laguna ; J. Régulo, 1967.
ROSSETTI, Reto ; Promeno kun Julio Baghy 1891-1967 ; Kolektiva prezento de lia verko. Gvidas Reto Rossetti. ; s.l. ; s.l., s.j. ; 10 p.
SADLER, Victor ; Memkritiko : poemaro ; 60 p. ; [Roskilde] ; 1967 ; Eld. Koko
STUIT, Sipke ; La tutan mondon volus mi trairi ; /poemo kun tradukoj franca kaj frisa/. Ilustrita de Hug. Becker. /kun aŭtografa dediĉo al F. Epstein/. ; Sneek ; Agropress, 1967. ; 5 p.
BURGER, Josef ; Rido sanigas. Poemaro. - Bordeaux ; La Juna Penso, 1968. ; 20 p.
MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; Ritmoj de vivo ; 196 p. : ilustr. ; Rio de Janeiro ; 1968 ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj
AULD, William ; Humoroj ; 113 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1969 ; Régulo
CONTERNO GUGLIELMINETTI, Clelia ; Eta vivo : poemaro ; 134 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1969 ; Régulo
LIBRO DE AMO ; Sekretaj sonetoj. La travestiita muzo. Senmaske. Sekreta antologio. Oaristoj / (Peter Peneter; Georgo Peterido Peneter). - Byblos ; Je la ŝildanonco de L'Akacio, 1969. ; 262 p.
MAUL, Stefan ; Stef-po-emoj ; Kajero 1. ; Limburg ; s.l., 1969. ; 11 p.
SKALJER-RACE, Vesna ; Maristo surmaste. - Beograd; La aŭtoro, 1969. ; 62 p.
BAGHY, Gyula (Julio) ; Aŭtuna foliaro ; Poemaro. ; Oosaka ; Librejo Pirato, 1970. ; 153 p.
CHAVES, Sylla ; Por pli bona mondo ; Tra poezio kaj Esperanto ; Rio de Janeiro, 1970 ; 259p ; Poemoj, kantoj ktp originalaj kaj tradukaj Dulingva: E-portugala
HAJKISTA KLUBO ; Hajkaro: Kapriĉo '70 ; Poemoj de 5 aŭtoroj. ; Osaka ; KLEG, 1970. ; 52 p.
JAKUBCOVÁ, Milda ; Estrado de animaloj ; Kolekto de fabloj. ; Banská Bystrica ; la aŭtorino, 1970. ; 114 p.
KOCK, Edwin de ; Poemaro kaj prozeroj ; 103 p. ; [Somerset West, C.P., Rep. of South Africa] ; 1970 ; Kock
KÄRT, Benita ; Miozoto. - Arkansas; Annette Greenland, 1970. ; 38 p.
MIYAMOTO, Masao ; Invit' al japanesko ; 110 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1971 ; Régulo
ROSBACH, Hans Amund ; El propra kaj fremda ; Kristiansund, 1971 ; 74p ; Originalaj kaj tradukitaj beletraĵoj
SCHWARTZ, Raymond ; ... Kun siaspeca spico! ; 215 p. ; La Laguna ; 1971 ; Régulo
Antologio de amoro ; 51 p. ; Rotterdamo ; 1972 ; Eld. Eroto
ITO, Saburo (ps. I.U.) ; Idilio ; Poemaro ; 1972.
NOGUEIRA, Roberto Passos = Passos Nogueira, Roberto ; Vojo kaj vorto : poemoj originalaj kaj tradukitaj ; 110 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1972 ; Régulo
B.G.D. (=Benjameno G. DELATOT) ; Jen la dio. - Laroque Timbaut ; La Juna Penso, 1973. ; 42 p.
DELATOT, Benjameno G. (= B.G.D.) ; Mem. - Laroque Timbaut; La Juna Penso, 1973. ; 18 p.
FINALO ; Hajkaro. Poemoj de 4 aŭtoroj. - Osaka ; Hajkista Klubo, 1973. ; 44 p.
RAGNARSSON, Baldur ; Esploroj : poemoj ; 122 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1973 ; Régulo
GOODHEIR, Albert ; Merlo sur menhiro ; XIV, 58 p. ; [Glasgow] ; 1974 ; Glasgova Esperanto-Societo
PILGER, Wouter F. ; Ne ĉiam ; Amsterdam, 1974 ; 15p
UEYAMA, Masao ; Por forviŝi la memoron pri ŝi ; Kioto, 1974 ; 95p ; L'Omnibuso
WALRAAMOEN, Kjell , GABRIELLI, Lina ; Ni devas vivi : poemoj ; 154 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1974 ; Régulo
KOCK, Edwin de ; Plukonstrue ; 40 p. ; [Despatch, Rep. of South Africa] ; 1975 ; Kock
AULD, William ; Facetoj de Esperanto ; Evoluo de la poezia lingvaĵo en Esperanto ; Kompara literaturo - ĉu ebla studobjekto? ; Pri la transskribo de propraj nomoj, unuavice en literaturaj kuntekstoj ; Letero al William R. Harmon ; 31 p. ; [London] ; 1976 ; Brita Esperanto-Asocio
BOULTON, Marjorie; AULD, William ; Rimleteroj. - Manĉestro; Esperantaj Kajeroj, 1976. ; 93 p.
KOŘÍNEK, Jiří ; Vitreroj ; Poeziaĵoj el 1949-1976. ; Praha ; Ĉeĥa E-Asocio, 1976. ; 88 p.
LISTER, Daphne ; Ĝis nun : poemoj originalaj ; 63 p. ; [Manchester] ; 1976 ; Esperantaj Kajeroj
SCHMID, Hermann ; La gaja forĝisto ; Ilustr. Josef Maria Ipfelkofer. ; Augsburg ; la aŭtoro, 1976. ; 24 p.
ARI, Valerio ; De tempo al tempo ; 85 p. ; Kuopio ; Milano ; 1977 ; Librofako de Literatura Foiro
Dudek kvin jaroj ; Antologio de Belartaj Konkursoj / Red. William Auld (poezio); Vilmos Benczik (prozo). Grafikaĵoj Gerö Bottos. ; 207 p. : ilustr. ; Budapest ; Hungara E-Asocio, 1977.
KALOCSAY, Kálmán ; Izolo : poemoj ; 77 p. ; [Rotterdam ; 1977] ; Universala Esperanto-Asocio
PIRON, Claude ; Malmalice : (originalaj poemoj) ; 59 p. ; Kuopio ; Pizo = Pisa ; 1977 ; Eld. "La Nuova Frontiera" ; Vieno: IEM, 2001
AULD, William ; El unu verda vivo. - Kuopio; Lingvoponto, 1978. ; 44 p.
Japana variacio ; Red M Miyamoto, M Ueyama ; Kioto, 1978 ; 139p ; Daŭrigo de Japana kvodlibeto, kun reprezenta elekto de poste aperintaj noveloj, poemoj kaj eseoj
KURODA, Masayuki ; Lazur' kristala kaj pluv' susura ; Oosaka, 1978 ; 117p ; Ĉefe originalaj utaoj kaj longutaoj
LONG, Kris ; Vetertaglibro ; 1977-78. ; Bracknell ; La aŭtoro, 1978. ; 8 p.
NERVI, Mauro ; La turoj de l'ĉefurbo. - Manĉestro; Esperantaj Kajeroj, 1978. ; 119 p.
PILGER, Wouter F. ; Tondaĵoj = Knispels = Wycinanki / Pola versio: Janina Pilger-Bugaj. - Lelystad; Vulpo-Libroj, 1978. ; 27 p.
PIÓRO, Julia ; La persisto.- Przetrwanie ; Versoj esperantaj kun polaj tradukoj. ; Varŝavo ; la aŭtoro, 1978. ; 64 p. mimeo.
EROŜENKO, Vasilij Jakovleviĉ ; Lumo kaj ombro ; Komp ; Yositaka Mine ; Toyonaka, 1979 ; 95p Noveloj, poemoj kaj artikoloj
GABRIELLI, Lina ; Vivendo : poemoj ; 186 p. ; Ascoli Piceno ; 1979 ; Gabrielli
Krestomatio de Esperanta literaturo : Tekstoj, dataro, bibliografio, vol I; Red István Szerdahelyi ; Budapest, 1979 ; 466p ; Mimeo
PENETER, Peter (=Kalocsay, Kálmán) ; Libro de amo. - Byblos ; Akacio, 1979.
THOMSON, Alexander William ; Gutaro ; Muntita de Avoto. ; Hastings ; Esperanto Editions, 1979. ; 64 p.
FRETO, Diderto ; Mikronoj ; Rio-de-Janejro, 1980 ; 27p ; Duvortaj poemoj
GRIGOROV, Asen ; Gardu la pacon ; Budapest, 1980 ; 119p ; Poemoj originalaj kaj tradukaj (el la bulgara)
JONG, Reina de ; Divershumore ; Glasgow, 1980 ; 36p ; Tridek poemoj, lirikaj, spritaj, protestaj ; Ilus
MIYAMOTO, Masao ; Omnibuso kun la tri pasageroj, L' ; M ; Ueyama ; Kioto, 1980 ; 65p ; Postrikolta kolekto de konataj japanaj E-verkistoj Ilus
Niaj aŭtoroj sin prezentas al vi ; Almanaketo poezia ; Praha, 1980 ; 15p ; Dek poemoj, de dek poetoj
PIÓRO, Julia ; Bild der Welt ; Bildo de la mondo ; 40 p. ; Warszawa ; Berlin ; 1980
ROSSI, Nicolino ; Sur la vivopado ; Milano, 1980 ; 112p
SZCZUREK, Kazimierz , GABRIELLI, Lina ; Nuancoj : poemoj ; 125 p. : ilustr. ; Ascoli Piceno ; 1980 ; Gabrielli
BALBIN, Julius ; Strangled cries / Strangolitaj krioj ; ; ; 1981 ;
CHAVES, Sylla ; Karnavalo ; 1981.
CHAVES, Sylla ; Plurnacia bukedo ; 1981.
ERIKSSON, Reino ; Ŝtona testamento, La ; Kuopio, 1981 ; 112p ; Temoj ofte el la naturo ; Dulingva: E-finna
KARWIK, Jan ; Etaĵoj. Versaĵoj ; Tria pliampleksigita eldono. ; Szczecin ; propra eldono, 1981. ; 37 p.
MALLIA, Carmel ; Kapricaj raketoj ; Poemaro. ; Malta ; la aŭtoro, 1981, 2:a eld. 2000: 100 Kapricaj raketoj
TYBLEWSKI, Tyburcjusz ; El la valo ; Jelenia Gora, 1981 ; 134p ; Rakontoj, eseoj kaj poemoj, originalaj kaj tradukaj
URBANOVÁ, Eli ; El subaj fontoj ; Panoramo. Literatura almanako de Starto. ; Praha ; Ĉeĥa E-Asocio, 1981. ; 95 p.
GIORGI, Aldo de' ; Pretertempe ; Versaĵoj. Kun rimportreto de Reto Rossetti / Enkonduko de Marjorie Boulton. Ilustraĵoj de Jean Bomford. ; Pisa ; Edistudio, 1982. ; 63 p.
HULEŜ, Adálbert ; Katoj kaj ĉevaloj ; 80 p. ; Budapest ; 1982 ; Hungara Esperanto-Asocio
KOCK, Edwin de ; Japaneskoj ; Pyramid, 1982 ; 114p ; Poemaro 
PIČ, Karel ; Angoro Poemaro ; Saarbrücken, 1982 ; 97p ; Lirikaj poemoj, metrike simplaj, lingve ne ciam
En la koro de Eŭropo: Esperanto en arta kuirejo de ĉeĥaj poetoj kaj prozistoj ; Komp Josef Rumler ; Prago, 1983 ; 32p
GOROV, Ĥristo ; Ribela kordo ; Post la fronto ; Poemo de l' plugisto ; Ribeluloj ; Patrino atendas ; Sen laboro ; Partizano Ljuben ; Partizano Asparuĥ ; Fabelo pri l' rivero ; Septembra balado ; Martirino akuzas ; Aŭtobiografio ; 71 p. : ilustr. ; Budapest ; 1983 ; Hungara Esperanto-Asocio
KOCK, Edwin de ; Saluton al la suno ; Pretoria, 1983 ; 90p ; Poemaro (kun glosaro k indekso al la tuta verkaro de la aŭtoro) ; Ilus
MARTEL-MONTO, Jarlo (HAMMARBERG, Jarl) ; Ajn ; Originala poemaro ; 1983
PIÓRO, Julia ; Preterpasado : poemoj ; Przemijanie ; 33 folioj : 2 fotoj ; Piastów ; 1983 ; [Pióro]
ERIKSSON, Reino ; Kehtolaulu kiusatulle ajalle / Lulkanto al tempo turmentata ; IS-Yhtyma Oy - Iisalmi, 1984 ; Dulingva: E-finna
Esperanta antologio : poemoj 1887-1981 ; 887 p. : ilustr. ; Rotterdam ; 1984 ; Universala Esperanto-Asocio
FRANCINI, V ; Sur flugiloj de trobo kaj de Esperanto ; San-Paŭlo, 1984 ; 126p ; Specimenoj de trobo (kvarverso) Dulingva: E-portugala
HEIDE, Zora ; Spuroj de l' doloro : poemaro ; 103 p. ; Stockholm ; 1984 ; Författares Bokmaskin
JONG, Reina de ; Facetoj ; 42 p. ; [Leiden ; 1984] ; Jong
MUNNIKSMA, Feiko ; Pensoj kaj protestoj ; Kopenhago, 1984 ; 37p ; Japanstila poemo kaj adekvataj ilustraĵoj
PIČ, Karel ; Obsedo : poemaro ; Vintro ; Printempo ; Somero ; Autuno ; 143 p. ; Saarbrücken ; 1984 ; Iltis-Eld.
SCHULZ, Richard ; La trombonoj de Jeriko = Die Posaunen von Jericho ; La unuaj ses ĉapitroj de la Biblia libro pri Josuo en trokeo-kvaroj Esperante kaj en la Germana lingvo / Muziko Felicitas Kukuck. Vinjetoj Ernst Schomer. ; Paderborn ; Esperanto-Centro, 1984.
MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Fajro kuracas ; Oosaka, 1984 (2a eld) ; 50p ; Poemaro de granda proleta E-verkisto
KALOCSAY, Kálmán, WARINGHIEN, Gaston, BERNARD, Roger ; Parnasa gvidlibro ; Pisa/Madrido, 1984 (3a eld ; ) 208p
KOCK, Edwin de ; La konflikto de la epokoj ; 2 volumoj ; eld. la autoro-Diadone, 1984 kaj 1985
BERVELING, Gerrit ; Vi kion legus tie ĉi ; Vlaardingen, 1985 ; 27p
BONAERO, Ergoto de ; Kantetoj karnavalparadaj ; Bonaero, 1985 ; 40p ; Strofoj pri vortoj laŭ la aŭtoro misuzataj ; Mimeo
BOULTON, Marjorie , THORSEN, Poul ; Du el ; 250 p. : ilustr. ; Antverpeno; La Laguna ; 1985 ; Stafeto
KAREN (KOŘÍNEK), RUMLER, URBANOVÁ, VIDMAN ; Kvarfolio Versoj de Pragaj poetoj - esperantistoj ; Prago, 1985 ; 32p
MATTOS, Geraldo ; La libro de adoro. - Chapecó, Brazilo ; Fonto, 1985. ; 80 p.
MATTOS, Geraldo ; La libro de Nejma ; Prefaco de L.H. Knoedt. ; Chapecó, Brazilo ; Fonto, 1985. ; 80 p.
SCHULZ, Richard ; Vespero jam fariĝis ; Agregaĵoj kaj robajoj de Rikardo Ŝulco. ; Paderborn ; Esperanto-Centro, 1985. ; 128 p.
APOLLO, Antonina ; Saluto : poemaro ; [20] p. ; [Coatbridge ; 1986] ; Eld. Kardo
BALBIN, Julius ; The Bitch of Buchenwald / La hundulino de Buchenwald ; ; ; 1986 ;
BARAKA, Erco ; Mia kara mosto ; Amikaj poemoj ; Erco Baraka ; Jerusalemo, 1986 ; 12p ; Ilus
BARAKA, Erco, MAGER, David ; Eli kaj Jahu ; Jerusalemo, 1986 ; 15p ; 15cm ; Poemoj plejparte pri E-o
GAZIZI, Gafur ; Zigzage ; Poemaro / Kompilis kaj redaktis Aleksander Korĵenkov. ; Sverdlovsk ; Sezonoj, 1986. ; 24 p.
JONG, Reina de ; Bukedo de esperantistoj ; Hago, 1986 ; 34p ; 15cm ; Rondeloj pri nederlandaj e-istoj
KOHEN-CEDEK, Josef ; Kosma amo ; Originalaj poemoj. ; Jerusalem ; Eldonejo Sivron, 1986. ; 13 p.
LISTER, Daphne ; Kaj poste : poemoj originalaj ; 56 p. ; Manĉestro ; 1986 ; Esperantaj Kajeroj
MAGER, David ; GISHRON, Jeremi ; Urba oazo. - Jerusalem ; Eldonejo Sivron, 1986. ; 12 p.
MURGIN, Canko ; Antologio. Rozo kaj glavo ; Originalaj poemoj de bulgaraj esperantistoj 1906-1986 / Kompilis Canko Murgin. ; Sofia ; Sofia-Pres, 1987. ; 338 p.
Poemaro de la paco ; eldonita honore al la Internacia Jaro de Paco 1986 / Postparolo de Umeda Yosimi. Universala Esperanto-Asocio. - (Pekino) ; 71-a UK de E, 1986. ; 44 p.
URBANOVÁ, Eli ; Verso kaj larmo ; Elektitaj poemoj ; Saarbrücken, 1986 ; 87p
ANDRUSIEWICZ, Mira ; Amo, amoro, adoro : ; Ĝis la reveno , Ni estas tiaj ; Lanicero ; La ununuraj ; Diafaneco ; Neĝmedito ; Nepleno ; Vekiĝo ; Sendu ; Per ambaŭ manoj ; Sekreto ; Ĝi estas ĉe vi ; Ektremo ; Akceptu ; Ne eblas ; Fermitaj okuloj ; Eĉ subkonscie ; Foren! - Reen! ; 67 p. : ilustr. ; Jelenia Góra ; 1987 ; Socikultura Societo, Pola Esperanto-Asocio
ARI, Valerio = SILFER, Giorgio ; Desislava ridetas : lirika poezio kaj satira prozo ; 71 p. : ilustr. ; Genčve ; La Chaux-de-Fonds ; Milano ; 1987 ; Kooperativo de Literatura Foiro
AULD, William ; En barko senpilota : plena originala poemaro ; 874 p. ; Pizo ; 1987 ; Edistudio
BERVELING, Gerrit ; Tri 'stas tro : (poemciklo) ; Ĉies ĉi tero ; Ĉies vivejo ĉi mondo ;Ĉies amejo ĉi tero ; Ĉies ŝirmejo ĉi mondo ; Sur la strando ; Unuafoje ; La senco de la vivo ; Triope enlite ; Postdivorce memore amon ; Aperaĵo ; Ĉi li - ĉi ŝi - do kiu? ; Adiaŭe ; Rezigna ; 44 p. : ilustr. ; Vlaardingen ; 1987 ; VoKo
GOODHEIR, Albert ; Enlumiĝo : poemaro ; 44 p. : ilustr. ; Glasgow ; 1987 ; Eld. Kardo
HORDIJENKO ANDRIANOVA, Nadija ; Vagante tra la mondo maltrankvila : originala poemaro ; 102 p. ; Budapest ; 1987 ; Hungara Esperanto-Asocio
IANNACONE, Amerigo ; Eterna metamorfozo. Versaĵoj. Eterna metamorfosi. Poesie / Antaŭparolo de Orazio Tanelli. Postparolo de Rikardo Ŝulco. <ĉio paralele en Esperanto kaj itala>. - Ascoli Piceno; Edizioni Gabrielli, 1987. ; 101 p.
JEVSEJEVA, Ludmila ; Versoj ; 60 p. ; [S. l.] ; 1987 ; Asocio de Sovetiaj Esperantistoj, Ukraina Respublika Filio
LIGĘZA, Lidia ; Aleo aŭtuna : [poemoj en Esperanto] ; 31 p. ; Krakovo ; 1987 ; Ligeza
LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ ; La tago del eterno : [originala poemaro] ; 43 p. : ilustr. ; [Sverdlovsk] ; 1987 ; Sezonoj
MAUL, Stefan ; Vortaj (a)ludoj : el la verkaro de granda (178) vivanta esperantisto ; 111 p. : ilustr. ; Antverpeno ; 1987 ; Flandra Esperanto-Ligo
MIRSKA, Zofia ; MIRSKA, Esperantina ; Spitaj pensoj ; [16] folioj ; [Kielce] ; 1972-1987 ; Mirska
PIÓRO, Julia ; Poemoj : elektitaj al jubileo de Esperanto ; 87 folioj ; Piastów ; 1987 ; [Pióro]
SeKELIPoetas - Poemoj el la K.E.L.I.-rondo / Redaktis Gerrit Berveling, konsilis Jan van Keulen. - Vlaardingen; Voĉoj Kristanaj, 1987. ; 48 p.
Sub la signo de socia muzo ; 120 p. : ilustr. ; Antwerpen ; 1987 ; Flandra Esperanto-Ligo
TERNAVSKI, Mikaelo ; Koloro ; Red ; V ; Melnikov ; , 1987 ; 40p
BERVELING, Gerrit ; Trifolio : versaĵoj trilingve ; La spirito vivigas ; Nova ekzegezo pri Mateo 19:6b ; Kristnasko ; La sekreto de Jesuo ; La ripo ; ELPHNH, PAX, ŜALOM' ; Nia kredo ; Junia ; Carmina iuventutis ; Cum amicis ; Nonne legi Catullum? ; Amore more ore re... ; Sine titulo ; 48 p. ; Vlaardingen ; 1988 ; VoKo
CÍCHOVÁ, Jana ; Liriko intima ; Komp ; R ; Vlková ; Brno, 1988 20p
DEIJ, Leendert C. ; Fragmentoj ; 56 p. : ilustr. ; Rijsoord ; 1988 ; Deij
GONG XUESHENG ; Impreso en pluvo ; Munkeno, 1988 ; 47p ; Pensige metafora poemaro
KOCK, Edwin de ; Glosaro ; Pretoria, 1988 ; 23p ; Helpilo por legi la poemarojn de la aŭtoro
RÖSSLER, Franz-Georg ; Bestareto ; Kleiner Tierkreis ; 60 p. : ĉefe ilustr. ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro
SCHULZ, Richard = Ŝulco, Rikardo = ImSchnoor, Franziskus = Ŝnoro, Francisko en ; Abyssos ; Abismo/Abyssos ; 77 p. : ilustr. ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro
SCHULZ, Richard =Ŝulco, Rikardo; LEIP, Hans =Lajpo, Ĵano ; Sonette = Sonetoj / de Rikardo Ŝulco. Lithographien = Litografoj / de Ĵano Lajpo. - Paderborn; Esperanto-Centro, 1988. ; 78 p.
Speciale por Henri Vatré ; Genéve, 1988 ; 76p ; 21cm ; Poemoj kaj aliaj omaĝoj al la 80a datreveno de la renoma beletristo ; Bibliofila eldono ; Bind
ŜULCO, Rikardo ; Abismo/Abyssos ; sonetaro dulingva Esperanta-germana ; 78 p. ; 24 litografaĵoj de Ĵano Lajpo ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro
ZAMENHOF, Leizer Markoviĉ ; Nova Sento (la poemoj de Zamenhof) / Kompilis Aleksander Korĵenkov. Ilustris Sergej Tokarev. - Sverdlovsk; Sezonoj, 1988. ; 20 p.
BALBIN, Julius ; Imperio de l'koroj : du poemaroj ; 237 p. ; Piza ; 1989 ; Edistudio
BONAERO, Ergoto de ; Ergotado, versumado ; Buenos Aires, 1989 ; 72p ; Diversgenraj pensoj
BONAERO, Ergoto de ; Tambur-eĥo ; Buenos Aires, 1989 ; 72p ; Versaĵetoj k a plejparte pri Esperantio
GÜNKEL, Klaus J. = GUNKJELO, Klaŭzo J. ; Poemete poeteme ; 100 p. ; [Eschweiler ; proks. 1989] ; Günkel
LEVENZON, Lev ; La Kapo de l' gorgono Dramoj kaj poemoj ; Vieno, 1989 ; 40p ; Tri versaj dramoj el helena mitologio kaj manpleno da poemoj ; Ringobindaĵo
Naŭ poetoj : poemlibro de Juliette Baudin-Vatré, N. Ĉulitis, Grindel Falk, Ludmila Jevsejeva, Martin Strümpfel, V. G. Sutkovoj, R. Świętoszewski, Karl Wanselow, Saint Jules Zee. Kun bio-bibliografiaj indikoj de Reinhard Haupenthal; / Redaktis K. Kalocsay ; 78 p. ; Saarbrücken ; 1989 ; Iltis-Eld.
PENETER, Peter (=Kalocsay, Kálmán) ; Sekretaj sonetoj ; Tria eldono. Kun postparolo de William Auld. ; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio, 1989. ; 104 p.
PRIVAT, Edmond ; Tra l' silento ; 28 p. : ilustr., bibliogr. p. 28 ; Budapest ; Vieno ; 1989 ; Hungara Esperanto-Asocio ; Pro Esperanto
SCHULZ, Richard ; La mago : agregaĵoj kaj pantunetoj ; 213 p. : multaj ilustr. ; Paderborno ; [1989] ; Esperanto-Centro
VATRÉ, Henri Paul ; Disaj gutoj : versaĵoj ; 86 p. ; Saarbrücken ; 1989 ; Iltis-Eld.
CÍCHOVÁ, Jana ; Kvar sezonoj ; Brno, 1990 ; 16p ; Pri vivo kaj naturo
ČORNIJ, N, TOMIĆ, Nevenka ; Ŝtupoj; Kiel, kien ; Zagreba Esperanto-Ligo; Zagreb, 1990 ; 40p ; Originala poemareto
FRETO, Diderto ; Monosilaboj (sonetoj el monosilabaj versoj, sen verboj) ; 422 p. [kun dediĉo de la aŭtoro]. ; Rio-de-Ĵanejro ; 1990 ; Ed. Intercięncia
GILOTEAUX, Lilli ; Kalejdoskope ; Poemaro originale verkita en Esperanto / Poemoj kaj desegnoj de Lilli Giloteaux. ; s.l. ; la aŭtoro, (Antaŭ 1990). ; 51 p.
Jubilea versgirlando. Originalaj poemoj ; Omaĝe al la 45-jara datreveno post fondiĝo de Esperanto-Societo Bude Borjan. ; Zagreb ; Zagreba Esperanto-Ligo, 1990. ; 68 p.
KALOCSAY, Kálmán ; La dekdu noktoj de satano ; Prefaco de Gaston Waringhien / Glosoj de Giorgio Silfer. ; Lausanne ; Kooperativo de Literatura Foiro, 1990. ; 131 p.
Kiel jene... : senpretenda antologio de originalaj poemoj de aktivuloj kaj eksaktivuloj de Itala Esperantista Junularo, aperintaj en ItInFo de 1986 ĝis 1990; 29 p. : ilustr. ; Redaktis Allessandro Amerio, Francesco Pignatelli. ; Milano; 1991 ; Itala Esperantista Junularo
KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Recepto je flugado / Recepta na latanie ; 1990 ; 28p ; Dulingva poemaro Esperanta kaj pola
LING Chen Mei ; Plenigu mondon per ardamo ; 65 p. : ilustr. ; [Munkeno ; 1990] ; Esperanto Eld.
MARKHEDEN, Malte ; Petaloj : poemoj ; 56 p. : ilustr. ; Sjöhaga ; 1990] ; [Markheden
PETROVIĆ, Marko ; Ilia tosto je nia kosto ; Zagreb, 1990 ; 40p ; Ironiaj versoj pri subprema sociordo
VANDAMME, Emile = Damme, Emile van ; Dolĉe-amare : poemaro ; 87 p. : ilustr. ; Antverpeno ; 1990 ; Flandra Esperanto-Ligo
ANGELOVA, Marija P. ; Kien ni iras ; 31 p. : ilustr. ; Sofio ; 1991 ; Pres-Esperanto
CÍCHOVÁ, Jana ; Pragaj preĝoj ; Sonoriloj ; La lumoj ; La arboj ; Pie ; La ŝtonoj kaj mozaikoj ; Post ilia... ; 27 p. : ilustr. ; [Brno ; 1991] ; Cichová
CÍCHOVÁ, Jana ; Signo de ekkrio ; Brno, 1991 ; 12p ; Dek du poemoj
DECLERCK, Christian R. A. ; Ŝirpecoj (anstataŭ monumento) : poemaro pri enamiĝo, amo kaj amoro; 168 p. : ilustr., bibliogr. p. 161 - 162 ; Antwerpen ; 1991 ; Flandra Esperanto-Ligo
ERIKSSON, Reino ; Floroj de herbejo ; 1991 ; Dulingva: E-finna
HAMMARBERG, Jarl ; ike ize ive ; poezio de Jarlo Martelmonto. ; Stockholm ; Författares Bokmaskin, 1991. ; 65 p.
Kroatia Esperanta Poemaro / Redaktis Lucija BORĈIĆ, Ivan ŜPOLJAREC, Zlatko TIŜLJAR. - Zagreb; Internacia Kultura Servo, 1991. - 110 p.
LESER, Jolanthe ; La vivo estas pli forta : noveloj ; Renkontiĝo kun la morto ; La limo ; Toni, la sakristiano ; Karlo fariĝas viro ; Mia patrina tago ; Lasta veturo ; 36 p. ; Wien ; [1991] ; Pro Esperanto
MALLIA, Carmel ; Kontrastoj ; La kalendaro ; Zigzago ; Mia penso ; Vivo-erozio ; Autunpaletro ; L' Arc de triomph [!] ; Forpaso ; Eiffel-turo ; Niaj gustoj ; Nuanco ; Ĉio apokalipsis ; Inter ĉielo kaj maro ; Ofero ; Same-malsame ; Li marŝas laŭ ŝtupar' ; Homo ; 47 p. ; Żabbar ; 1980, 2:a eld. 1991 ; Eld. la aŭtoro
PÜHRINGER, Rudolf ; Fia preĝlibro. - Wien ; Aŭstria Esperanto-Movado, post 1991. ; 61 p.
SELEŠ, Zdravko ; Noktulo ; Djurdjevac, 1991 ; 59p ; Dudeko da pensigaj lirikaĵoj ; Dulingva: E-kroata
STRANĜANSKI, Nikola ; La somero jam foriris ; 30 p. ; Sofio ; 1991 ; Pres-Esperanto
TOKAREV, Boris (Tornado, B) ; Versoj ; Ĥarkovo, 1991 ; 22p ; 20cm
UNGAR, Krys ; Meznokto metropola ; Antwerpen, 1991 ; 112p ; Moderna vivangoro en parnasisma tekniko
AULD, William ; Unu el ni ; 62 p. : ilustr. ; Sofio ; 1992 ; Bulgara Esperanto-Asocio
BALBIN, Julius ; Damnejoj ; Pisa, 1992 ; 155p ; Poemaro pri travivaĵoj en naziaj koncentrejoj ; Dulingva: E-pola Bind
BRONŜTEJN, Mikaelo ; Legendoj pri SEJM ; Preludo ; La alvokisto ; Patroj kaj filoj ; Respondeca sekretario ; Apogo je aŭtoritatoj ; La kalkano de LJT ; Ho, SEJT! ; Kien pafis la paperkanonoj ; La ora febro ; Vojaĝo al UK ; 62 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1992 ; Impeto
Esperplenaj koroj ; Sofio, 1992 ; 63p ; 21cm ; Poemoj originalaj kaj tradukaj de dudeko da e-stoj
FRENKEL, Roman ; Verdaj fajreroj ; Kolekto da versaĵoj. ; Brugge ; A.-J. Witteryck, 1908. ; 43 p. [Jekaterinburg] ; 1992 ; Sezonoj
GAZDA, Vladimir ; Frenezetaĵoj ; Bratislava, 1992 ; 18p ; Humuraj baladoj
HOHLOV, Nikolai ; La tajdo : (liriko) ; 56 p. : ilustr. ; Đurđevac ; 1992 ; Esperanto-Klubo "Koko"
KALOCSAY, Kálmán ; Versojn oni ne aĉetas : originala poemaro ; 64 p. : ilustr. ; Vieno ; 1992 ; Pro Esperanto
KOCK, Edwin de ; Vojaĝoj kaj aliaj poemoj : kun prozaĵo "Pri mi kaj mia verkado" ; 148 p. : bibliogr. p. 113 - 114 ; Antwerpen ; 1992 ; Flandra Esperanto-Ligo
KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Renkontoj ; Vroclavo, 1992 ; 22p ; 15cm ; Dek ok impresaj poemoj
PAPAZOVA, Penka Petkova ; Krucumoj ; 28 p. : ilustr. ; Sofio ; 1992 ; Pres-Esperanto
RUMLER, Josef ; Lasta ĉevalo : poemo ; 48 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1992 ; Fonto
SEKELJ, Tibor ; Kolektanto de ĉielarkoj : noveloj kaj poemoj ; Facilanoma virino ; Elkorpiĝo de sanktulo ; Tri kavaliroj kaj la damo ; La trovita feliĉo ; La longa amo de onklo Alek ; Ŝamana sorto ; Kontrastoj ; La spiritoj maltrankviliĝis ; Multlingva amo ; Neĝhomo ; La trezoro de la Inkao ; Sci ; 117 p. ; [Pisa] ; 1992 ; Edistudio
SU, Armand ; Poemoj ; 158 p. : ilustr. ; Pekino ; 1992 ; Ĉina Esperanto-Eld.
ŜULCO, Rikardo ; La muzino ; 527 p. : muziknotoj, bibliogr. de R. Schulz p. [528] ; Paderborno ; [1992] ; Esperanto-Centro
SZCZUREK, Kazimierz = Ŝĉurek, Kazimjeĵ ; Sopiro al puraj fontoj ; 48 p. ; [S. l. ; proks. 1992]
TRIFONĈOVSKI, Ljubomir ; Manuskriptoj por bruligo ; Sofio, 1992 ; 32p ; Poeziaj, prozaj kaj teatraj eroj
TVAROŽEK, Eduard V. ; Sola en sunsubiro ; Bratislava, 1992 ; 57p ; Poemoj, pluraj premiitaj Ilus ; Eld. Esprima
XHAMAJ, Enkela ; Spektro : poezioj ; 53 p. ; Tirana ; 1992 ; Albana Esperanto-Ligo
BERVELING, Gerrit ; Kanto pri Minotaŭro : kaj aliaj poemoj ; 135 p. ; Antwerpen ; 1993 ; Flandra Esperanto-Ligo
DOLGIN, Grigorij ; Spektro de l' tempo ; Elektita poezio kaj muziko ; Red ; V Melnikov ; Moskvo, 1993 158p
Glaŭka lum' ; geja antologio. Poemoj 1978 - 1993 ; 88 p. ; Vieno ; 1994 ; Pro Esperanto
KANKKUNEN, Aira ; Interrilatoj ; 87 p. ; Gotenburgo ; 1993 ; Kankkunen
MASZCZYNSKA-GÓRA, Grażyna ; Droga do marzeń. Le chemin des ręves. La vojo al revoj ; Antologia poezji uczniowskiej / Esperanto-tekstoj: Lidia Ligeza. (Freinet-instruistoj). ; Kraków ; Bellatrix, 1993. ; 190 p.
MITEV, Venelin ; Somero cigana ; 64 p. : ilustr. ; Sofio ; 1993 ; [Mitev]
MIYAMOTO, Masao ; Verkoj de Miyamoto Masao ; 3 ; Toyonaka, 1993 ; 287p ; Pli ol 60 originalaj kaj tradukaj rakontoj, poemoj, recenzoj Kun ampleksaj biografio kaj bibliografio
MONTAGUT, Abel ; Poemo de Utnoa - Wien ; Pro Esperanto, 1993. ; 225 p.
NEVES, Gonçalo , CAMACHO CORDON, Jorge , DEK, Liven (GUTIÉRREZ, Miguel) , FERNÁNDEZ, Miguel ; Ibere libere ; 136 p. : ilustr. ; [Vieno] ; [1993] ; Pro Esperanto
TOMIĆ, Nevenka ; Mi ludas, revas ; Skopje, 1993 ; 40p ; Dek kvin poemoj ; Dulingva: E-makedona
AJOLOV, Toma ; Sur la vojoj de la vivo : originalaj en Esperanto: poemoj, kantoj, pens-esencoj, proverboj kaj sentencoj; 118 p. : ilustr. ; Plovdiv ; 1994 ; [Ajolov]
DANVY, Jopetro ; Orelringo, La ; Ajnaĵo ; + Simstatoj ; Poemoj ; Jopetro Danvy ; Thaumiers, 1994 ; 19p Teatraĵo en aleksandroj, poemoj
GIŜPLING, Mikaelo ; El sisma zono ; 109 p. ; Antwerpen ; 1994 ; Flandra Esperanto-Ligo
GOODHEIR, Albert , JONG, Reina de ; Nordmara duopo : elektitaj poemoj ; 29 p. : ilustr. ; Glasgow ; 1994 ; Eld. Kardo
ĴURAVLOV, Aleksej Borisoviĉ ; Versoj diversaj ; 94 p. : ilustr. ; Krasnojarsk ; 1994 ; [Ĵuravlov]
MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Plena poemaro: 1917 -1937 ; 176 p. : bibliogr. p. 26 - 27 ; Antwerpen ; 1994 ; Flandra Esperanto-Ligo
MJEDA, Zef Luigj ; Konstruado de Rozafato : (Shkodra fortikaĵo) ; [5] folioj ; Shkoder, Albanio ; 1994 ; Mjeda
POPOV, Kiril P. = Papaver ; Sub la ĉielarko ; 43 p. : ilustr. ; Sofio ; 1994 ; Papaver
STRANĜANSKI, Nikola ; La luna pado ; Mecenatizdat ; Burgas ; 1994
ZOZULJA, Boris A. ; Plumprovo ; 23 p. ; [S. l.] ; 1994 ; Verda Kukolo
FERNÁNDEZ, Miguel ; El miaj sonoraj soloj : poemoj 1992 - 1995 ; 100 p. ; Vieno ; 1996 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo
LI, Shih-Chün = Laŭlum ; 222 simplaj versaĵoj por komencantoj : originale verkitaj ; 127 p. ; Pekino ; 1995 ; Ĉina Esperanto-Eld.
LU Jixin ; Invit' al Ĉinesko ; 28 p. ; Breda ; 1995 ; VoKo
NAUMOV, Ivan ; Plejo ; Moskva, 1995 ; Impeto ; 49+55p ; Trilingva: E-rusa-angla
RŘMMESMO, Jon ; Fantaziaĵoj kaj kantoj por infanoj ; 97 p. : multaj ilustr., muziknotoj ; Budapeŝto ; 1995 ; Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
RÖSSLER, Franz-Georg ; Tempo tempesta : poemoj el jardeko (1985 - 1995) kaj Dek jarojn Esperantisto ; 24 p. : ilustr. ; Antwerpen; Dudenhofen ; 1995 ; Flandra Esperanto-Ligo; Rössler
URBANOVÁ, Eli ; Vino, viroj kaj kanto ; 60 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1995 ; Fonto
BALBIN, Julius ; Inter vivo kaj morto : poemoj ; 155 p. ; Piza ; 1996 ; Edistudio
DEVI, Vimala ; Pluralogo ; Poezio ;, 1996 ;
GIŜPLING, Mikaelo ; Eola harpo ; 81 folioj ; Moskvo ; 1996 ; Giŝpling
GUIRO, Doroti ; Se mi estus birdeto ; Săo Paulo, 1996 ; 105p ; Poemoj pri amo al la naturo kaj homoj ; Dulingva: E-portugala Ilus
KANKKUNEN, Aira ; Neniu povas ŝanĝi hieraŭon ; 63 p. ; Göteborg ; 1996 ; Kankkunen
KAREN, Jiří ; Kantoj de vaganto sur planedo Ĝoja Ĝojmalo : originale verkitaj versoj en Esperanto 1979 - 1996 ; Praha ; 1996 ; 92 p.
LIGĘZA, Lidia ; Mia eno : (originalaĵoj kaj tradukoj) ; 45 p. ; Kraków ; 1996 ; Behemot
MARON, Meva ; Urno kun runoj ; 96 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1996 ; Eld. Fonto
MIRSKA, Zofia ; Fluganta tapiŝo : versitaj fabeloj por preskaŭ adoleskantoj ; 85 p. ; Kielce ; 1996 ; Mirska
PAPAZOVA, Penka Petkova ; Nur la tempo revenas neniam : liriko ; 46 p. : ilustr. ; Jambol ; 1996 ; Eld. Kresĉendo
TOKAREV, Boris (Tornado, Bonifatij) ; Vivo de Prometeo ; Moskvo, 1996 ; 263p ; Flue legebla epopeo (pli ol 10 000 versoj) pri la homa gento en praepoko
URBANOVÁ, Eli ; Peza vino : Spegula eldono esperanta-ĉeĥa = Těžke vino : Zrcadlové vydáni esperantsko-ĉeské; 37 p. : ilustr. ; Dobřichovice ; 1996 ; Kava-Pech
VELEBIT, Josip ; Kanto de telegrafistoj ; 78 p. ; Berkeley, Calif. ; 1996 ; Eld. Bero
BRAUN, Stanisław = ELSKI, Wiktor , KAROLCZYK, Stanisław = Eska ; Poeziaĵoj ; 96 p. ; Łódż 1997 ; Pola Esperanto-Asocio
DEIJ, Leendert C. ; Infaneske ; skizis Lilli Giloteaux ; Croix, 1997 ; 46p ; 35 spritaj poemoj por infanoj
DEŜKIN, Georgo ; Lasta amo de poeto ; Vieno, 1997 ; 26p ; Lastaj poemoj (1958) de frue (1912) debutinta aŭtoro
HENRIKSEN, Maria = SMILET, Maria Amanta ; Memevoluo kaj dancantaj figuroj ; 38 p. ; [S. l. ; 1997 ; Henriksen]
MAO, Zifu ; Ŝanĝado ; 18 p. ; 1997 ; La Kancerkliniko
MONTAGUT, Abel ; Karnavale : (maskita rakonto); 65 p. : ilustr. ; Vieno ; 1997 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo
NIKOLOVA, Lilia ; Familio sava ; 24 p. : ilustr. ; Sofio ; Razgrad ; 1997 ; Fondaĵo "Socio kaj Esperanto" ; Esperantista Domo de Kulturo
SOBOL, Bogusław ; En ĉiu homo vidu Dio-n ; Siedlec, 1997 ; 52p ; 15cm ; Kvindeko da piaj poemoj
AROSEV, Grigorij ; Sonet' ; 63 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto
BRONŜTEJN, Mikaelo ; Jen, denove... ; Vot, opjat... ; 119 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto
BROWNE, Peter E. = BRAŬN, Petro ; Vagabonde : poemaro ; Persone ; Briono ; Pescadito ; Kiam mi estis infano ; Ode al Kenny Scharf ; Patriarko ; Usone ; Prerio ; Dom Patricia ; En Galicia ; Santiago de Compostela ;La trairo de la grandaj helikoj ; Printempo en Compostela ; Meksikie ; En la domo ; 64 p. ; Edinburg, Tex. ; 1998 ; Browne
CARR, Timothy Brian ; Sur Parnaso ; 119 p. ; Antwerpen ; 1998 ; Flandra Esperanto-Ligo
DEVI, Vimala ; Speguliĝoj ; Poezio ; Thaumiers, 1998 ; 24p ; Mallongaj poemoj dialogas kun diversaŭtoraj citaĵoj
DOKITO (Manoel BORGES DOS SANTOS) ; Pluraj vibroj ; Salvador, 1998 ; 80p ; Poemaro "en du voĉoj": lingvoj patrina kaj homara Dulingva: E-portugala
KANKKUNEN, Aira ; Fore de siaj praradikoj ili surteriĝis ; 55 p. ; ilustrita ; Göteborg ; 1998 ; la aŭtoro
KANKKUNEN, Aira ; Societaj ludoj ; aforismoj ; 39 p. ; Göteborg ; 1998 ; la aŭtoro
Kantu ja Cion : poemoj el la Sankta Lando ; 80 p. : muziknotoj ; Jerusalemo ; 1998 ; Centro Sivron
KOWARA, Anna ; La rememoroj kaj la revoj ; Tajpo ; Siedlec, 1998 ; 32p ; 15cm ;
Lena... : poemaro memore al Lena Lebedeva ; 55 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto
LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ ; Sur tranĉrando de ponard' : [poemoj originalaj kaj tradukitaj] ; 24 p. : ilustr. ; [Jekaterinburg ; 1998] ; Sezonoj
MELNIKOV, Valentin, ILUTOVIĈ, Klara, VYSOKOVSKIJ, Solomon N., Dadaev DADAEV, Oĉjo ; Moskvaro ; Komp ; N ; Gudskov ; Moskvo, 1998 ; 96p Kvar novaj moskvaj E-poetoj
Poezio internacia ; Poésie en Espéranto avec traduction en français ŕ l'occasion de Universala Esperanto-Kongreso, Montpellier 1998 ; 71 p. ; [S. l.] ; 1998 ; EVA = Esperantlingva Verkista Asocio
Princo Henriko = Prince Henry Ozoemena Ogúinye ; Voĉo de juna afrikano ; Poemoj originalaj kaj tradukaj ; 39 p. ; Zalaegerszeg ; 1998 ; Praktika Linio
SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Tempo ; editio L. ; Zürich, 1998 ; 376p ; 15cm ; 732 sonetoj verkitaj dum 126 tagoj en 1995 ; Dulingva: E-pola
TRIFONĈOVSKI, Ljubomir ; Balado pri la luno kaj la cervo ; 52 p ; Bambu, Varna, 1998; Poezia drameto
AULD, William ; 75 jaroj : aŭtobiografio, poemoj, bibliografio ; 47 p. : bibliogr. p. [44] - 47 ; Jekaterinburg ; 1999 ; Sezonoj
CIBULEVSKIJ, Dmitrij Mihajloviĉ ; Literaturaj provoj : [elektitaj rakontoj, originale verkitaj kaj tradukitaj, kaj poeziaĵoj]; Rememoroj ; La sentoj de envio ; Ne skribi... ; Ĉe taltejo ; Konversacio ; 30 tagoj de vojaĝo aŭ 1500 kilometrojn da vojo ; Ĉefaj difektoj de virinoj kaj metodoj de refunkciigo ; "Pri vi la pensoj miaj estas" ; "Ne plu okazos samo!" ; A ; 68 p. : ilustr. ; Ĥarkiv ; 1999 ; [Cibulevskij]
ERIKSSON, Reino ; Anselmo kaj Elvira ; 1999 ; Dulingva: E-finna
LIGĘZA, Lidia ; Limerikoj ; Bielsko-Biała ; 1999
LIPPE, Elvira ; Fabeletoj ; 19 p. : ilustr. ; Riga ; 1999
MALLIA, Carmel ; Marionetoj ; 62 p. ; Berkeley, Calif. ; 1999 ; Eld. Bero
NEVES, Gonçalo ; Simptomoj ; Antverpeno, 1999 ; 72p ; La unua "originala poemaro senprefaca" de la aŭtoro
OSHÓ-DAVIES, Olúwábůnmi ; Tropika poemaro : originalaj poemoj ; Pri l' aŭtoro ; Dankon ; Dediĉo ; Amika ŝnuro ; Amika manpremo ; Amika vorto ; Amika skribo ; Amika letero ; Amika spirito ; Amika fajro ; Amika koro ; Restu ĉiam verdaj ; Korrenkontiĝo ; Junularo, aktivu! ; La lingvo sola ; Ĝojiga ; 24 p. ; Roterdamo ; 1999 ; UEA
SALT, Betty ; Lito apud la fenestro : rakontoj, teatraĵetoj, poemoj ; 108 p. : ilustr. ; Rotterdam ; 1999 ; Universala Esperanto-Asocio
SAMODAJ, Vladimir ; Ne nur legendoj, ne nur pri SEJM ; 175 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1999 ; Impeto
SEMUTWA, Matabaro Minani = Matabaro, Minani Semutwa ; Verdluma stelo : poemaro ; 21 p. ; Roterdamo ; 1999 ; UEA
THIRIN, Jen = Tirinaro, Dan = Dan, Tirinaro ; Birdoj sen flugiloj ; 211 p. ; [Seoul ; 1999] ; Segimunhak
DADAEV, Oĉjo ; Kvio ; Poemoj kaj kantoj; Desegnoj de Natalja Ĉerniŝenko ; Impeto ; Moskvo, 2000 ; 47 p.
MATTOS, Geraldo ; Barbaraj sonoj kaj sonetoj - Chapecó, Brazilo ; Fonto, 2000. ; 80 p.
MEKYS, Antanas ; Pardonu min Muzo ; La aŭtoro ; 2000 ; 56 p.
SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Blaga ; dulingve ; editio L. ; Zürich, 2000 ; 376p ; 732 sonetoj Dulingva: E-pola
SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Potem ; 732 sonetoj dulingve ; editio L. ; Zürich, 2000 ; 376p ; 732 sonetoj; dulingva E-pola
AROSEV, Grigorij ; .ru ; 95 p. ; versaj kaj prozaj interparoloj kun la subkonscio ; dulingva: Esperanta kaj rusa ; Moskvo ; 2001 ; Impeto
BORČIĆ, Lucija ; Pulsas la viv' Poemoj 1977-2001 ; Zagreb ; Internacia Kultura Servo ; 2001 ; 128 p.
BRONŜTEJN, Mikaelo (Bruna Ŝtono) ; Du lingvoj. Kantoj kaj poemoj. ; 191 p. ; Moskvo ; 2001 ; Impeto
LUIN, Franko ; Spuroj de miaj paŝoj ; 52p. ; e-libro ; 2001
MUĤAMEDŜINA, Tatjana ; Versoj ; Ĥarkiv, 2001 ; 32p ; dmic
NERVI, Mauro ; Havenoj - Varna; Bambu, 2001 ; 74 p.
SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Atempo Potema ; 146 sonetoj; editio L. ; Zürich, 2001 ; 160p ;
URBANOVÁ, Eli ; El mia buduaro ; 71 p. ; Chapecó ; 2001 ; Fonto
JONG, Reina de ; Suno kaj ombroj ; 75p ; Antwerpen, 2002 ; FEL
KOWARA, Anna ; Poemoj kun dediĉoj ; Flamo ; Toruń, 2002 ; 32p
MARTEL-MONTO, Jarlo (HAMMARBERG, Jarl) ; Cetercetere ; poemaro kun kompaktdisko ; 64 p. ; 2002 ; Stockholm ; eld. la verkinto
VRAG, Evo Sveti ; La sekreta psiko ; 83 p. ; 2002 ;
GIŜPLING, Mikaelo ; Tie ĉi tie ; 104 p.; Antwerpen ; 2003 ; FEL/Stafeto
KANKKUNEN, Aira ; De tago al tago ; proza poemaro ; 39 p. ; Göteborg ; 2003 ; la aŭtoro
NIKOLOVA, Lilia ; La libero ami ; 24 p. ; Razgrad ; 2003 ; Esperantista Domo de Kulturo
SOBOL, Bogusław ; Animo kaj penso ; Toruń, 2003 ; 54p ; Flamo ; Religiaj kaj pensigaj poemoj kaj epigramoj
URBANOVÁ, Eli ; Rapide pasis la temp' ; Poemoj kaj prozaĵetoj ; Ilustris Pavel Rak ; 91 p. ; Dobřichovice ; 2003 ; Kava-Pech
BECKER, Ulrich ; Ĉiuj dioj estas for. Novjorkaj poemoj ; 103 p. Ilustrita de Uday K. Dhar. ; Mondial ; Novjorko 2004
CAMACHO, Jorge ; Celakantoj ; 116 p. ; Rotterdam ; 2004 ; Bero
CAMACHO, Jorge ; Saturno ; 138 p. ; Rotterdam ; 2004 ; Bero
ERTL, István ; Provizore ; 59 p. ; Bero ; Rotterdam ; 2004
PILEV, Nikola ; Resonoj ; Haskovo, 2004 ; Sipka press
BRONŜTEJN, Mikaelo (Bruna Ŝtono) ; Iam, kiam... ; 128 p. ; Kun desegnaĵoj de Anastasija Baŝlikova ; Moskvo ; 2005 ; Impeto
BROWNE, Peter ; Trilingva landlim' / Frontera trilingüe / Trilingual Borderland ; 32 p. ; Thaumiers ; 2005 ; Suplemento al "La Kancerkliniko"
ILUTOVIĈ, Klara ; Survoje ; Moskvo ; Impeto , 2005 ; 54 p.
KALOCSAY, Kálmán ; Dissemitaj floroj. Originalaj poemoj kaj tradukoj ekstervolumaj, enbukedigitaj de Ada Csiszár ; 204 p. ; Budapest ; 2005 ; KAL-ĈI Dokumentaro
KAMIENIECKA, Zofia ; Al Dio ĝoje eksonu glor'! Poemoj plejparte kaj profunde inspiritaj de religiaj temoj. ; 39 p. ; Toruń ; 2005 ; Flamo
MALLIA, Carmel ; Distre-libere ; 66 p. ; Valletta ; 2005 ; MES
RAPKA, Emilija ; Apud Balta Maro ; 55 p. : ilustr. ; Vilnius ; 2005 ; Gelspa
SAMODAJ, Vladimir ; Konfesoj. Poeziaj provoj ; 119 p. : ilustr. ; Moskvo ; 2005 ; Eŭropa Jura Universitato Justo
TAMOŠIŪNIENĖ, Inita ; Versaĵoj sen datoj. ; 80 p. ; Kaunas; 2005 ; Ryto varpas
BUYS, Anneke ; Reve kaj reale ; Impeto ; Moskvo ; 2006. ; 40 p.
GROBE, Edwin ; Arizona sonetaro ; Tempe, 2006 ; 46p ; Eld. la aŭtoro
MAO, Zifu ; Kantoj de Anteo ; 260 p. ; 2006 ; Mondial
STOLL, Margarethe-Greta ; Miozoto ; Beogrado, 2006 ; 92p ; FES Branko Maksimoviĉ ; Sesdeko da poemoj diverstemaj: amaj, ŝercaj, patriotaj, satiraj.
Brazila Esperanta Parnaso ;  Kompilis Sylla Chaves, Neide Barros Rego. — Rio-de-Ĵanejro: Oportuno, 2007. — 288 p., il.
CAMACHO, Jorge ; Eklipsas ; 115 p. ; Rotterdam ; 2007 ; Bero
IANNACONE, Amerigo ; Ama hobojo / Oboe d'amore ; Esperanta + itala ; Gaeta ; Ellegrafica, 2007. ; 95p.
Moskvaj sonoriloj Antologio de verkoj de 36 moskvaj poetoj-esperantistoj, reprezentantoj de la "Moskva skolo" ; 159 p. ; Moskvo ; 2007 ; REU/Impeto
RAGNARSSON, Baldur ; La lingvo serena. Plena originala verkaro. Originalaj poemoj kaj eseoj de la fama islanda aŭtoro. Kontribuantoj M. Nervi, R. Corsetti, M. Boulton, J. Camacho, P. Daŝgupto, E. De Kock, N. Ruggiero, H. Tonkin. ; 799 p. ; Pisa ; 2007 ; Edistudio </p>
RIVIČRE, Christian ; Poemaj dilemoj ; Manpleno da originalaj poemoj, parte jam publikigitaj aliloke. Ilustraĵoj de Serge Sire. ; Nantes ; la aŭtoro, 2007. ; 40 p.
ST. JULIEN, Nicolas R. ; Parodioj kaj sonetoj ; V.I.P., 2007 ; 40 p.
URBANOVÁ, Eli ; Prefere ne tro rigardi retro ; Poemoj (s)elektitaj de la aŭtorino mem el ŝiaj antaŭaj poemaroj. ; 127 p. ; Dobřichovice ; 2007 ; Kava-Pech
GIŜPLING, Mikaelo ; Vespere. Nova poemaro ; 126 p.; Moskvo; 2008; Eld. Impeto, Eŭropa jura universitato "Justo" Originalaj poemoj kaj tradukoj. Red., antaŭpar. - V.Samodaj.
ST. JULIEN, Nicolas R. ; El la ciklo "2005-2006" ; V.I.P., 2008 ; 40 p.
BRONŜTEJN, Mikaelo ; Kajto ; 176 p. : ilustrita de Anastasija Baŝlikova ; Moskvo ; 2008 ; Impeto
COLOMBIN, Ariella ; La floroj de l' bono ; EVA, Venafro 2008 ; 66 p.
KOCK, Edwin de ; Sub fremdaj ĉieloj ; Stafeto, Antwerpen 2008 ; 288 p.
LUKJANEC, Dina ; Tremanta stelo ; Poemaro. Kantoj, versoj, tradukoj. Kompilado kaj antauparolo de M. Bronŝtejn ; 96 p. ; Impeto ; 2008
RUGGIERO, Nicola ; Taglibro de nenifaranto ; 72 p. ; Partizánske ; 2008 ; Espero
PHILIPPE, Benoît ; Verse reversi ; Novjorko, Mondial 2008 ; 159p
RAGNARSSON, Baldur ; La neceso akceptebla ; 114 p. ; Novjorko ; 2008 ; Mondial
Versoj de persoj ; Kolekto de 64 originalaj Esperantaj poemoj verkitaj de 9 iranaj esperantistoj. ; 115 p. ; Partizánske ; 2009 ; Espero
BERVELING, Gerrit ; Odoj & aliaj poemoj ; 12 Horaci-stilaj odoj pri modernaj temoj, plus kelkaj pliaj, diverstemaj poemoj ; Zwolle, 2009 ; 50p ; VoKo
CAMACHO, Jorge ; Koploj kaj filandroj ; Originalaj Poemoj en Esperanto ; 150 p. ; Novjorko ; 2009 ; Mondial
MALFRUA SOMERO (pseŭdonimo) ; Malgajaj sonetoj ; Beogrado ; Etelka Kiss-Jakupović, 2009. ; 78 p.
CARR, Timothy Brian ; Yvonne. Sonetoj malsekretaj ; 251 p. ; Rotterdam ; 2009 ; Bero
CHEN Haosu ; La espera vojo ; 2009 ; Dulingva Esperanta-Ĉina ; 169 p. ; Ĉina Fremdlingva Eldonejo
KOWARA, Anna ; Verse de la koro ; Poezio originala ; Toruń ; Flamo, 2009 ; 63 p.
SCETO ; Ovra burĝono ; Invit' al ne ĉinesko, sed nur laŭ ĉinesko ; Enkonduko de Shi Chengtai ; Satano, 2009. ; 54 p. 
Versoj de persoj ; diversaj aŭtoroj, redaktis Keyhan Sayadpour ; 115 p. ; Partizánske ; 2009 ; Eld. Espero, serio Poezio 
BREWER, Steven D. ; Poŝtmarkoj el Esperantujo ; ; 99 p. ; Dulingva hajkaro ; 2010 ; Atlatl Studios
GARANT, Sébastien ; Poemoj pri diversaj universoj ; 97p ; Kebeko, 2010 ; Sébastien Garant 
MAĜAROVA, Ivaniĉka ; Kardo sur kasko / Bodil na ŝlema ; Poemaro dulingva (Eo, bulgara). ; Amadeus ; 2010 
MANHITU, Yohanes ; Sub la vasta ĉielo ; bitlibro (e-libro) ; 161 p. ; Candelo (Aŭstralio) ; 2010 ; Mondeto 
RAGNARSSON, Baldur ; La fontoj nevideblaj ; 127 p. ; Novjorko ; 2010 ; Mondial 
CAMACHO, Jorge ; La silika hakilo ; Originalaj Poemoj en Esperanto ; 136 p. ; Novjorko ; 2011 ; Mondial 
KROLUPPER, Jaroslav ; Esperanta versado ; Kava-Pech ; Dobřichovice, 2011 ; 55p ; Sonetoj, rondeloj, pantunoj, rispetoj, tercinoj kaj aliaj rimaĵoj
NIKOLOVA, Lilia ; Rudimentaj momentoj ; Pli ol 200 hajkoj ; 60 p. ; Sofio ; 2011 ; Amadeus
STAKIAN-VUILLE, Madeleine; VATRÉ, Henri kaj PIRON, Claude ; Beletra kolekto de Ĝenevaj aŭtoroj ; 123 p. ; Elektitaj tekstoj ; Genčve ; 2011 ; Esperanto-grupo "La Stelo". 
TOMIĆ, Senka ; Lampiro en mozaiko / Svitac u mozaiku ; Beograd, 2011 ; 95p ; poemoj ; Dulingva: E-serba
VAN DE VELDE, Lode ; Epizodoj ; Diversspecaj, diversformaj, divertemaj poemoj verkitaj dum la periodo 1998-2008 ; 57 p. ; Embres-et-Castelmaure ; 2011 ; MAS 
ARQUILLOS LÓPEZ, Ángel ; Mediteraneaj eroj ; 63 p. ; Mallongaj poemoj, en kiuj la aŭtoro priskribas viverojn ; ; 2012 ; Andaluzia E-Unuiĝo
BREWER, Steven D. ; Premitaj floroj ; ; 150 p. ; Dulingva hajkaro ; 2012 ; Atlatl Studios
FRANCIS, John Islay ; Danco de vivo ; Kolekto de poemoj, kelkaj antaŭe ne publikigitaj. ; 77 p. ; Motherwell ; 2012 ; Scottish Esperanto Association 
ILUTOVIĈ, Klara ; Elkore ; Moskvo ; Impeto , 2012 ; 111 p. 
JANIČIĆ, Dimitrije Diso ; Maturaj meditadoj ; poezio originala ; 112 p. ; Beogrado ; 2012; Interpress.
NEĈAJEV, Nikolao ; Karavelo ; 26 p. ; Irkutsk, [la autoro] ; 2012 ; poemaro. 
SELEŠ, Zdravko ; Sonĝoj kaj ombroj / Snovi i sjene / Senje i tenje ; Đurđevac, 2012 ; 59p ; Grafokom ; Poemoj kaj prozpoemoj ; Trilingva: Ea-kroata-kajkava 
WERNER, Jan ; Versa neversa mozaiko ; Brno, 2012 ; 116p ; Poezio originala kaj tradukita, nefikcia prozo originala kaj tradukita.
Belarta rikolto 2013 ; Novjorko, 2013 ; 91 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
BREWER, Steven D. ; Senokulvitre ; ; 107 p. ; Dulingva hajkaro ; 2013 ; Atlatl Studios
ĈAJKA, Oĉjo ; Ventemo ; 47 p ; Moskvo ; 2013 ; Impeto
CAMACHO, Jorge ; En la profundo ; Originalaj poemoj en Esperanto; 320 p. ; Novjorko ; 2013 ; Mondial
CONDE REY, Marie-France ; Fajra hundo / Chien de feu ; Charente Espéranto, Angoulęme 2013 ; 160 p.
KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Gutoj de renkontoj ; Bydgoszcz, 2013 ; 28p ; Poemoj
LAROCA, Maria Nazaré ; Penseroj ; 138 p. ; Kampino ; Wechsler ; 2013
PLEADIN, Josip ; Cigna kanto ; ; Đurđevac ; Grafokom, 2013 ; 68 p.
RAGNARSSON, Baldur ; Laŭ neplanitaj padoj ; 103 p. ; Novjorko ; 2013 ; Mondial
Belarta rikolto 2014 ; Novjorko, 2014 ; 61 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
BRONŜTEJN, Mikaelo ;  Kaj ekmatenos ; 150 p. : Poemoj verkitaj en la periodo 2008-2013 ; Moskvo ; 2014 ; Impeto 
KÜCK, Andreas ; Cent hajkoj ; CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014 ; 112p
MAO, Zifu ; metaforoj senapostrofaj ; 157 p. ; 2014 ; pdf-eldono
Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Antologio de la Premio – Unua fojo 2014 / Redaktis Giuseppe Campolo; Tradukis diversaj ; Venafro, 2014 ; 183p ; Kvindek poemoj, en E-o kaj la itala, de poetoj partoprenintaj en poezia konkurso.
RUGGIERO, Nicola ; La kanto de l' korvo ; 86 p. ; Partizánske ; 2014 ; Espero
SILAS, Paulo ; Indiferento: de la Universo ĝis la Homo ; 182 p. ; ; 2014 ; CreateSpace
WEDLIN, Folke ; Ĥodapro. En tarda sorpotempo. ; 63 p. ; Stockholm ; 2014 ; Eldona Societo Esperanto
Belarta rikolto 2015 ; Novjorko, Mondial, 2015 ; 85 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
KOCK, Edwin de ; Testamente ; Plena originala poemaro ; Mondial ; Novjorko, 2015 ; 697 p.
Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Antologio de la Premio – Dua fojo 2015 / Redaktis Giuseppe Campolo; Tradukis diversaj ; Venafro, 2015 ; 191p ; Pli ol kvindek poemoj, en E-o kaj la itala, de poetoj partoprenintaj en poezia konkurso.
Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Antologio de la Premio – Tria fojo 2015 / Redaktis Giuseppe Campolo; Tradukis diversaj ; Venafro, 2016 ; ; 58 poemoj, en E-o kaj la itala, de poetoj partoprenintaj en poezia konkurso.
SADLER, Victor ; Perversaj rilatoj ; 65 p. ; Novjorko ; 2015 ; Mondial
SILAS, Paulo ; Brazilano laŭleĝe. Esperantisto laŭkonvinke. ; 150 p. ; ; 2015 ; CreateSpace
SILAS, Paulo ; Sinmortigo ; 166 p. ; ; 2015 ; CreateSpace
Abritus - Poezia kaj humura antologio ; 112 p. ; Premiitaj verkoj de la internacia literatura konkurso EKRA, 1991-2015. Kvindeko da aŭtoroj. Kompilis Ivaniĉka Maĝarova, Dimitrinka Kateva. ; Razgrad, 2016 ; Esperantista domo pri kulturo "D-ro Ivan Kirĉev"
Belarta rikolto 2016 ; Novjorko, Mondial, 2016 ; 139 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
BORČIĆ, Lucija ; Post la naŭdekaj / Poslije devedesete Notoj el maljunulejo ; Zagreb ; Kroata Esperantista Unuiĝo ; 2016 ; 116 p.
BREWER, Steven D. ; Ideoj ĝermas ; ; 112 p. ; Pli ol 200 hajkoj ; 2016 ; Atlatl Studios
CAMACHO, Jorge ; Palestino strangolata ; 62 p. ; Embres-et-Castelmaure ; 2016 ; Monda Asembleo Socia (MAS)
CAMACHO, Jorge ; Strangaj spikoj ; ; 249 p. ; Novjorko ; 2016 ; Mondial
de la VERDIČRE, Sylvain-René ; La Civito de la Nebuloj ; ; ; 2016 ; Le Garage L.
IANNACONE, Amerigo ; Kaj tamen. Poemaro ; 2016 ; 80 p.
MAĜAROVA, Ivaniĉka ; Araneaĵoj / Pajažinki ; Dulingva (Esperanta, bulgara) kolekto de hajkoj. ; Razgrad ; 2016 ; Poligraf
MANHITU, Yohanes ; Princino laŭdata - Feotnai Mapules ; Dulingva poemaro davana kaj esperanta ; 250 p. ; Antverpeno ; 2016 ; Eldonejo Libera
MITEV, Venelin ; Vaganto inter la steloj ; 80 p. ; Đurđevac ; 2016 ; DEC
MOINHOS, Suso ; Laminarioj ; Partizánske ; Espero, 2016 ; 64 p.
Nova Mondo en niaj koroj ; Nuntempa hispana kritika poezio ; 2016 ; ; 204p ; Poemoj tradukitaj kaj originalaj
PHILIPPE, Benoît ; Kvazaŭ varfo ; Novjorko, Mondial 2016 ; 203p
POPOVA, Elena ; La Sezonoj de la animo / Sezonite na dušata ; Pli ol 90 hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. Kun belaj desegnaĵoj de Iglika Besson ; 64 p. : ilustr. ; Dobrich ; 2016 ; Matador 74
RAGNARSSON, Baldur ; Momentoj kaj meditoj ; 111 p. ; Novjorko ; 2016 ; Mondial
ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; La poemoj ; Kompleta poemaro. Prinotita poemaro plus aliaj materialoj. ; Espero ; 2016; Partizánske ; 56p ;
BAENA, Nuno (La Forgesito) ; Ama stelaro. Tradukaĵoj kaj originalaĵoj. ; Marktredwitz ; Oskar Ziegler, 1922. ; 128 p. ; 2a eldono: Temática, Porto Velho, 2017, 144 p.
Belarta rikolto 2017 ; Novjorko, Mondial, 2017 ; 152 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
CAMACHO, Jorge ; Brulvunde ; ; 149 p. ; Partizánske ; 2017 ; Espero
POPOVA, Elena ; Koro sur manplato / Sărce na dlan ; Hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. La ciklo "Al memoro de la japana katastrofo" ankaŭ en la japana traduko de Hori Jasuo. ; 68 p. ; Dobriĉ ; 2017 ; Matador 74
SIGMOND, Júlia ; Doloro ; Originala Esperanta poemo, kun traduko en 54 lingvoj ; 80 p. ; Cluj-Napoca ; 2017 ; Exit
SILAS, Paulo ; Transgeneraciaj kulpoj ; 98 p. ; ; 2017 ; CreateSpace
Belarta rikolto 2018 ; Novjorko, Mondial, 2018 ; 122 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
BRONŜTEJN, Mikaelo ; Viv-teatro ; 115 p. : Poemoj verkitaj en la periodo 2014-2018 ; Moskvo ; 2018 ; Impeto
FERNÁNDEZ, Miguel ; Rev-ene : poemoj ; 167 p. ; Paris ; 2018 ; SAT-EFK
POPOVA, Elena ; Nia bela tero / Zemjata ni hubava ; Poemoj por infanoj en la bulgara kaj en Esperanto ; 83 p. ; Dobriĉ ; 2018 ; Matador 74
POPOVA, Elena ; Serĉantaj animoj / Târsešti duši ; Hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. Deko ankaŭ en la japana ; 83 p. ; Dobriĉ ; 2018 ; Matador 74
SANTOS, Joăo José ; La Luzida etno. Soneta krono pri la portugaleco. 15 sonetoj, kun abundaj klarigoj ; s.l. ; La Karavelo , 2018. ; 53 p.
SIGMOND, Júlia ; Dankon ; Originala Esperanta poemo, kun traduko en 62 lingvoj ; Ilustraĵoj de Orsolya Láng ; 88 p. ; Cluj-Napoca ; 2018 ; Exit
Belarta rikolto 2019 ; Novjorko, Mondial, 2019 ; 136 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
MADONNA, Tiberio ; Gutoj da klorofilo ; La Plumo, 2019. ; 82 p.
MALLIA, Carmel ; La Simfonio de la 90 ; 24 p. ; Ħaż-Żabbar ; 2019 ; Carmel Mallia
 
BONAERO, Ergoto de ; Ergoto de Ergoto, La ; Buenos Aires ; 72p ; Rimaĵoj k ; a pri la Esperanta vivo
BORČIĆ, Lucija ; Ivo Rotkviĉ, la lingva genio ; Maras la inko de marinko ; Zrinko Grohovac forpasis 
DROOGENDIJK, C.Chr. ; Esperantaj poemoj. - Goes; s.l., s.j. ; 28 p.
Esperantistaj versaĵoj ; Dekdu originalaj versaĵoj de dro. L.L. Zamenhof, Aphanax, G. Deŝkin, Wiktor Elski, Eska, Grabowski, Br. Kühl. - Groß-Tabarz; Rothermel, s.j. ; 16 p.
HAZRA, Santos Kumar Ghose ; Frateco = Brotherhood. - Calcutta; La aŭtoro, s.j. ; 15 p.
HITROV, P. ; Guto post guto ; Originalaj versaĵoj el Esperanta poezio / Kolektitaj de P.Hitrov. ; Berlin ; Esperantio, s.j. ; 35 p.
KALOCSAY, Kálmán ; Rimportretoj. Galerio de Esperantaj steloj. Dua milo. - Budapest ; Literatura Mondo, s.j. ; 120 p.
LEENHARD, A.A. ; Somera Simfonio ; Sonetaro. ; Ĺbyhřj ; Dansk E-Forlag, s.j. ; 27 p.
LI, Shih-Chün ; Interkomprenemo 
MELLO, Ermanno ; Semoj de la revolucia penso kaj anheloj de homa ribelo ; Orig. k. trad. ; Milano ; Kontraŭlingvimperiisma E-ista Agit-Centro., s.j. ; 28 p.
NÚŃEZ DUBÚS, Amalia ; Eterneco ; (Navarra legendo). ; Zaragoza ; Hisp E. Fed., s.j. ; 13 p.
ROSENÖRN, Julio Mangada ; Versaĵaro. - Madrid ; Presejo San Lucas, s.j. ; 27 p.
ROUSSEAU, Célestin ; Amo, fonto de vivo ; Poemo originale verkita. ; Paris ; Esp. Centra Librejo, s.j. ; 16 p.
VANSELOW, Karl ; Nia lingvo de l'espero ; Propaganda poezio por la verda familio. ; Berlin ; E-Zentrale Berlin, s.j. ; 16 p.
ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Preĝo sub la verda standardo ;; Arras ; Sipke Stuit, s.j. ; 6 p.
ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko kaj aliaj ; Esperantismaj versaĵoj. - Gr. Tabarz; Rothermel, s.j. ; 16 p.